ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Zarządzanie jakością w środowisku

Zarządzanie jakością w środowisku ISO-14001

NASI SPECJALIŚCI PRZYGOTUJĄ DLA TWOJEJ FIRMY

W zakresie instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym:

 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń zintegrowanych,
 • analiza BAT,
 • raporty z realizacji warunków pozwoleń zintegrowanych,
 • raporty początkowe.

W zakresie gospodarki odpadami:

 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń w zakresie wytwarzania odpadów,
 • dokumentacje do zmiany oraz wydania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • operaty ppoż w zakresie magazynowania odpadów,
 • pomoc w zakresie ustawy o odpadach, przy określeniu formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, które należy określić we wniosku na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pomoc w określeniu czy dla prowadzonej działalności/eksploatacji instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, bądź zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów – doradztwo kto potrzebuje pozwolenia,
 • doradztwo jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2,
 • roczne raporty emisji CO2 oraz plany monitorowania emisji CO2,
 • analizy i ekspertyzy z zakresu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, w tym określanie wpływu źródeł emisji na jakość powietrza w otoczeniu zakładu,
 • analizy rozprzestrzeniania się substancji odorowych, w powietrzu – modelowe określanie oddziaływania na zapachową jakość powietrza,
 • wyznaczanie parametrów instalacji oraz wielkości emisji o dopuszczalnej wielkości emisji wprowadzania gazów.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz na odwadnianie zakładów górniczych.