ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

REACH

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

ROZPORZĄDZENIE REACH:

Stosujesz w swojej działalności substancje chemiczne? Klienci oczekują od Ciebie deklaracji zgodności z rozporządzeniem REACH? Być może musisz zarejestrować chemikalia, które importujesz, a może tylko musisz dokonać przeglądu gospodarki substancjami chemicznymi w firmie, w tym jakości kart charakterystyki i obecności niektórych problematycznych składników w wykorzystywanych mieszaninach.

Specjaliści z EkoNormu dokonają przeglądu kierunku dostaw, treści kart charakterystyki, rodzajów chemikaliów, ich zastosowań, a także określą stopień zgodności z wymogami rozporządzenia REACH.

Jakie obowiązki narzuca rozporządzenie REACH?

We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie REACH narzuca wymagania dla praktycznie wszystkich uczestników łańcucha dostaw substancji i mieszanin chemicznych, zarówno stwarzającymi zagrożenie, jak i określanych jako inne niż niebezpieczne, a także niektórych wyrobów zawierających substancje chemiczne. Znajduje zastosowanie wobec producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się komponowaniem mieszanek z substancji chemicznych, jak i użytkowników chemikaliów, niezależnie od tego, czy dotyczy to surowców, materiałów eksploatacyjnych, czy substancji stosowanych w usługach.

Wśród obowiązków należy w szczególności wymienić następujące elementy:

 • rejestrację substancji chemicznych produkowanych i/lub wprowadzanych na rynek w ilości co najmniej 1 tony rocznie, przez importerów, producentów, a w szczególnych przypadkach także dalszych użytkowników. Dotyczy to również importu na własny użytek oraz w pewnym zakresie produkcji półproduktów, wykorzystywanych w dalszym procesie produkcyjnym.

Przez wprowadzanie na rynek rozumie się odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie trzeciej. Import, czyli wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty, jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu.Produkcja natomiast oznacza wytwarzanie albo ekstrakcję substancji w stanie, w jakim występują w przyrodzie.

 • rejestrację substancji powstających w drodze odzysku – dotyczy szczególnych przypadków;
 • nadzór nad językiem kart charakterystyki oraz zgodnością z przepisami krajowymi dla chemikaliów kupowanych w Unii Europejskiej, poza Polską;
 • zgłaszanie dostawcy nowych zastosowań poszczególnych substancji i mieszanin (jeżeli nie zostało uwzględnione w karcie charakterystyki dostarczanej przedsiębiorcy przez dostawcę);
 • informowanie odbiorców wyrobów o zawartości substancji SVHC z listy kandydackiej, czyli substancji wzbudzających szczególnie duże obawy;
 • nadzór nad ograniczeniami w zastosowaniu niektórych substancji, wynikający z załącznika XVII do rozporządzenia REACH;
 • nadzór nad zastosowaniami substancji podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia, wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH;
 • Nadzór prawny w zakresie REACH (ograniczenia w stosowaniu substancji, ankietowanie dostawców, kontrola poprawności kart charakterystyki i zastosowań substancji w Zakładzie, nadzór nad korespondencją z dostawcami i kontrahentami).

 Kiedy warto dokonać przeglądu obowiązków związanych z rozporządzeniem REACH?

W każdym przypadku, gdy nie mamy pewności, co do prawidłowego prowadzenia gospodarki substancjami i mieszaninami chemicznymi, w tym związanej z nimi dokumentacji, warto powierzyć ekspertom sprawdzenie zgodności z wymogami REACH. Samo rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) jest już obszernym dokumentem prawnym – w wersji polskiej zajmuje 252 strony bez dodatków. Ponadto Europejska Agencja Chemikaliów, organ Unii Europejskiej, wydała 21 głównych poradników technicznych, o objętości od 40 do 285 stron tekstu. Dlatego łatwo przeoczyć niektóre wymogi związane z REACH.

Bezpośrednim impulsem do sprawdzenia stanu zgodności może być np.:

 • plan zakupu chemikaliów od nowego dostawcy, w szczególności jeżeli dostawca ma siedzibę poza terenem Unii Europejskiej;
 • plan wdrożenia nowego procesu produkcyjnego w którym będą zachodzić reakcje fizykochemiczne;
 • wprowadzenie do stosowania nowej substancji lub mieszaniny;
 • prośba od klienta o wypełnienie deklaracji zgodności z REACH lub analogicznego dokumentu;
 • wątpliwości, co do zgodności kart charakterystyki z wymogami rozporządzenia REACH.

Jakie elementy obrotu i stosowania chemii warto sprawdzić?

Do przeglądu całościowego lub cząstkowego zgodności z wymogami REACH należy przygotować odpowiednie dane. Punktem wyjścia są m.in. następujące informacje:

 • rejestr stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, w tym także tych, które nie są klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie;
 • lista dostawców chemikaliów, wg spółek wpisywanych na fakturach kupna surowców;
 • zestawienie rocznych ilości kupowanych substancji i mieszanin w przypadku ich importu;
 • kopie aktualnie wykorzystywanych kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, a także karty charakterystyki lub techniczne niektórych wyrobów, z których substancje mogą być uwalniane w sposób zamierzony;
 • dotyczące treści deklaracji zgodności z REACH od dostawców chemikaliów i wyrobów, jeżeli takie były dostarczone;
 • dotyczące udziału poszczególnych substancji w wyrobach spółki, a w pewnych przypadkach również masy części składowych i ich udział w wyrobie finalnym;
 • zestawienie zastosowań substancji i mieszanin w przedsiębiorstwie.

Kiedy konieczna jest rejestracja substancji?

Produkcja w ilości co najmniej 1 tony rocznie, nowej substancji chemicznej, lub import spoza państw Unii Europejskiej oraz spoza Norwegii, Islandii i Liechtensteinu wymaga rejestracji. W przypadku importu mieszanin dotyczy to również poszczególnych składników mieszaniny.

Kto przyjmuje wnioski o rejestrację substancji?

Rejestracji substancji dokonuje się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem internetowego portalu REACH-IT, poprzez który dokumentacja rejestracyjna trafia bezpośrednio do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach. Dokumentację najlepiej przygotować wcześniej z użyciem bezpłatnego, specjalistycznego programu bazodanowego IUCLID 6.

Jak wygląda proces przygotowania dokumentacji rejestracyjnej ?

W pierwszej kolejności, jeszcze przed dokonaniem rejestracji należy zlecić badanie substancji (lub produktu) w akredytowanym laboratorium, aby ustalić skład substancji. We wszystkich poradnikach ECHA wskazuje konieczność przeprowadzenia badań spektralnych.

Następnie należy przygotować i przedłożyć formalne zapytanie do ECHA. Powinno to mieć miejsce przed wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu. Takie zapytanie powinno zawierać dane teleadresowe podmiotu, zakładu produkcyjnego (jeżeli dotyczy) oraz informacje umożliwiające pełną identyfikację substancji, wraz z określeniem stopnia czystości, udziału zanieczyszczeń. Jako pełną identyfika