ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Raporty kobize

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW KOBiZE:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność skutkującą wprowadzeniem do powietrza gazów cieplarnianych lub innych szkodliwych substancji, są zobligowani do wypełniania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Dotyczy to firm, które w ramach instalacji eksploatują różnego rodzaju źródła emisji, jak również firm, które nie eksploatują instalacji powodujących emisję do powietrza, ale w ramach działalności gospodarczej użytkują samochody, bądź eksploatują urządzenia klimatyzacyjne. Jedną z obligatoryjnych czynności, którą takie firmy muszą wykonać, jest złożenie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Specjaliści z EkoNormu rzetelnie, krok po kroku zajmują się przygotowaniem koniecznych dokumentów oraz sporządzeniem i wprowadzeniem raportu do KOBiZE. Zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci doradzą i wyjaśnią wszelkie formalności związane z raportem.

 

KOBiZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska Polskiego Instytutu Badawczego. Główne kompetencje tej instytucji leżą w zakresie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Polsce. KOBiZE wszystkie najważniejsze informacje dotyczące parametrów związanych z emisją gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji gromadzi w Krajowej Bazie.  Podmiot ten podejmuje się także publikacji raportów z rynku.

Kto jest zobowiązany do raportowania?

Zakłady, które są zobowiązane do składania raportów, są szczegółowo wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r., o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zaliczają się do nich wszystkie podmioty, które wprowadzają zanieczyszczenia do środowiska (gazy cieplarniane, pyły oraz inne substancje). Niezależnie od wielkości emisji, czy rodzaju działalności są one zobowiązane do sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej Bazy (KOBiZE).

Raporty KOBiZE koncentrujące się na emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok ubiegły należy złożyć do Krajowej Bazy do końca lutego każdego roku. W przypadku, gdy raport KOBiZE składany jest po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowym i Zarządzania Emisjami oraz utworzenie konta (czas trwania rejestracji, to około 21 dni). W przypadku gdy podmiot posiada więcej niż jeden oddział (zakład), w którym emitowane są substancje do powietrza, należy stworzyć jedno konto, które obejmuje wszystkie oddziały podmiotu prowadzącego. Raporty KOBiZE należy sporządzać i przesyłać elektronicznie, poprzez logowanie się w Krajowej Bazie.

Prawidłowo sporządzony raport do KOBiZE powinien zawierać informacje dotyczące:

  • wielkości emisji gazów, pyłów oraz innych substancji do powietrza – określa się je na podstawie wielkości produkcji i prowadzonych emisji i zużycia surowców;
  • skali produkcji – wraz z uwzględnieniem charakterystyki surowców i paliw, które towarzyszą emisji;
  • emisji zredukowanej i unikniętej – wraz z uwzględnieniem realizowanych procesów redukcji;
  • terminów związanych z planowaniem uruchomienia nowych przedsięwzięć i ich emisji;
  • wszystkich aktywności związanych z przedsięwzięciem;
  • prognozy zmian aktywności.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadziło szereg zmian, wśród których warto wspomnieć o tym, że:

  • Formularz rejestracyjny – składa się tylko dla podmiotu, nie dla każdego zakładu. Należy złożyć go w formie elektronicznej oraz papierowej wraz z podpisem upoważnionej osoby. W przypadku gdy wersja elektroniczna zawiera kwalifikowany podpis, nie składa się dodatkowo wersji papierowej.
  • Połączenie kont – wraz z wejściem w życie nowelizacji, wszystkie elektroniczne konta przypisane do zakładów jednego inwestora zostały połączone.
  • Zakres raportowania do KOBiZE zwiększono o dodatkowe dane – informacje dotyczące odstępstw od dopuszczalnych emisji:

– w instalacjach, w których używane są rozpuszczalniki organiczne;

– dla źródeł spalania paliw;

– dokładne miejsce, w którym korzystanie ze środowiska powoduje emisję;

– informacje dotyczące zezwoleń określonych w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  • Korekta błędów – krajowa baza może ingerować w złożone formularze w przypadku, gdy wystąpiła oczywista pomyłka.

Ile kosztują usługi z zakresu raportowania do KOBiZE?

Koszty wykonania raportów KOBiZE każdorazowo ustalamy z Klientem indywidualnie. Cena jest zależna od szeregu czynników, wśród których można wymienić m.in.: rodzaje i wielkość instalacji, ilość i rodzaj emitowanych substancji, czy liczbę źródeł emisji. Posiadamy szereg niezbędnych uprawnień i doświadczenie umożliwiające nam świadczenie tego rodzaju usług. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu – nasz specjalista z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania związane z raportami KOBiZE.

Głównymi obszarami naszej działalności są ochrona środowiska, ochrona powietrza, audyty środowiskowe i bezpieczeństwo pracy. Jesteś zainteresowany dodatkowymi usługami z tego zakresu? Jeśli tak, to zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.