ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Raport oddziaływania na środowisko

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

OBSŁUGA INWESTYCJI

Raport oddziaływania na środowisko jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko sporządza się również dla przedsięwzięć które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy organ właściwy do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych określi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem, na podstawie którego, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury raport oddziaływania na środowisko jest udostępniany publicznie społeczeństwu oraz uzgadniany przez organy opiniujące.

Prawidłowo sporządzony raport oddziaływania na środowisko, powinien zawierać wszelkie informacje niezbędne do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia uwarunkowań środowiskowych jego realizacji.

Co zawiera raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające szeroką analizę, dotyczącą rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz na ustalenie uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania na środowisko zawiera:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, w tym: charakterystykę całego przedsięwzięcia, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości emisji, informacje o różnorodności biologicznej i wykorzystywaniu zasobów naturalnych, informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, informacje o pracach rozbiórkowych, ocenione ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy; właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, (jeżeli została przeprowadzona);
 • inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
 • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań;
  opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, formy ochrony przyrody oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
 • opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji;
 • opis przewidywanych działań, mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 • porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, dobrych praktyk w ochronie środowiska;
 • odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych;
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie (w odniesieniu do każdego elementu raportu);
 • podpis i oświadczenie autora lub osoby kierującej zespołem autorów

Informacje te powinny być rzetelne i wyczerpujące. Bardzo ważne jest, aby umożliwiały one ocenę kryteriów, o których mowa w art. 62 ust. 1, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tymi kryteriami są przede wszystkim:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, dobra materialne, zabytki, krajobraz (w tym krajobraz kulturowy), wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin;
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu.  

Jak możemy Ci pomóc w przygotowaniu raportu oddziaływania na środowisko?

Ważne jest, żeby raport oddziaływania na środowisko był kompletny i zawierał wszelkie informacje potrzebne organowi do wydania Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są: wiedza i doświadczenie zespołu opracowującego raport oddziaływania na środowisko oraz ścisła współpraca pomiędzy przygotowującym dokumentację a inwestorem. Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia powinny być pełne i spójne, a jednocześnie przedstawione w aspekcie możliwego wpływu instalacji na środowisko. Jest to o tyle trudne, że inwestycja będąca przedmiotem zainteresowania jest dopiero na etapie koncepcji.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, zapewniamy wysoki standard wykonania raportu oddziaływania na środowisko. W trakcie jego opracowywania współpracujemy z inwestorami w kompletowaniu danych potrzebnych nam do opracowania dokumentacji. Wskazujemy, które informacje są kluczowe i ważne, a które można przedstawić z mniejszą szczegółowością.

Dokładnych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych — w tym w zakresie opracowania raportu oddziaływania na środowisko — udzielamy drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.