ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Przepisy ADR

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Transport towarów niebezpiecznych jest obwarowany specjalnymi restrykcjami. Substancje i materiały zaliczane do niebezpiecznych, mogą być przewożone tylko przez wykwalifikowanych kierowców i wymagają specjalnego przygotowania pojazdu. Aby właściwie dostosować swoją firmę do obowiązujących wymogów prawnych, warto zasięgnąć profesjonalnego wsparcia. Jako firma EkoNorm oferujemy usługi wykwalifikowanych doradców ds. bezpieczeństwa, którzy nadzorują przewóz niebezpiecznych towarów i czuwają nad tym, by wszystko przebiegało prawidłowo, a przepisy nie były łamane.

Czym są przepisy ADR i kogo dotyczą?

ADR to międzynarodowa konwencja regulująca przewóz drogowy towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.  Umowa ta jest cyklicznie nowelizowana – zmiany wdrażane są co dwa lata, zawsze w nieparzystym roku. Aktualnie przepisy ADR obejmują 50 krajów, a umowa ADR obowiązuje zarówno w państwach unijnych, jak i pozawspólnotowych.

Przepisy ADR obejmują wszystkich uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, czyli podmioty wymienione w Umowie ADR, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych tj.: nadawca, przewoźnik, odbiorca, załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera cysterny. Każdy uczestnik, na podstawie przepisów Umowy ADR, ma przypisane obowiązki i czynności niezbędne dla zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w łańcuchu przewozowym towarów niebezpiecznych.

W załączniku A, do właściwej umowy ADR, wyszczególnione są klasy wytwarzanych na świecie niebezpiecznych materiałów, wraz z ich szczegółowym podziałem.

Klasy ADR:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

W załączniku B znaleźć można:

 • informacje dotyczące warunków przewozu niebezpiecznych materiałów, oznakowania pojazdów i ich dodatkowego wyposażenia;
 • kryteria techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy, cysterny, przyczepy i kontenery;
 • szczegóły dotyczące wymaganej przy tego rodzaju przewozach dokumentacji;
 • opis wymagań stawianych przed osobami, biorącymi udział w transporcie tego rodzaju materiałów;
 • procedur związanych z załadunkiem i rozładunkiem;
 • ograniczeń i zakazów związanych z załadunkiem towarów niebezpiecznych różnych kategorii w jednym środku transportu.

Działanie wszystkich podmiotów zajmujących się przewozem oraz związanym z tym załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych regulują przepisy prawne:

 • umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • oświadczenia Rządowego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r..

Jakie obowiązki na firmy transportowe nakładają przepisy ADR?

Przepisy ADR nakładają określone obowiązki na wszystkie osoby biorące udział w przewozie towarów niebezpiecznych. Podmioty, które się tym zajmują, muszą spełnić szereg wymogów i formalności, ale do najważniejszych z nich można z pewnością zaliczyć warunki:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
 • zatwierdzania i przesyłania w ustawowym terminie (do dnia 28 lutego) sprawozdania rocznego (właściwemu ze względu na siedzibę wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego) oraz archiwizacji sprawozdań przez okres 5 lat.

Kto może pełnić funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa i z jakimi wiąże się to obowiązkami?

Oczywiście funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych nie może pełnić każdy. Doradca musi posiadać odpowiednie kompetencje. Stanowisko to może piastować tylko osoba, która ma wykształcenie wyższe i nie była skazana za popełnienie umyślnego przestępstwa. Dodatkowym wymaganiem jest przebycie kursu doradcy zakończonego egzaminem państwowym. Niezbędne jest posiadanie ważnego świadectwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Typowy zakres usług Doradcy ADR realizowanych dla przedsiębiorstw niebędących przewoźnikami (nadawcy/odbiorcy towarów niebezpiecznych) obejmuje:

 • doradztwo dot. klasyfikacji towarów niebezpiecznych, w tym odpadów (kryteria klasyfikacji wg ADR);
 • doradztwo dotyczące zasad i metodyki doboru opakowań, w których poszczególne towary mogą być transportowane na zasadach określonych w ADR;
 • doradztwo dotyczące zasad znakowania sztuk przesyłki i jednostek transportowych wg ADR;
 • organizacja i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dedykowanych dla pracowników firmy (szkolenia ogólne, stanowiskowe i z zakresu bezpieczeństwa);
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa i list kontrolnych;
 • opracowywanie i wdrażanie wzorów dokumentów przewozowych;
 • realizacja okresowych audytów i tworzenie raportów dotyczących zgodności przedsiębiorcy z wymaganiami przepisów;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorcy;
 • sporządzanie sprawozdań powypadkowych.

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków, które nakładają przepisy ADR?

Każdy przedsiębiorca zajmujący się przewozem towarów niebezpiecznych powinien mieć świadomość, że za niedopełnienie przepisów grożą określone sankcje. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z obowiązujących przepisów, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł (załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). Za niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – kara pieniężna 5 000 zł. Za nieprzesłanie terminowo rocznego sprawozdania od 200 do 5 000 zł.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy ADR z firmy EkoNorm?

W gronie naszych pracowników mamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wszelkie kompetencje uprawniające do pełnienia funkcji doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Ich wieloletnie doświadczenie i niezwykle cenna zawodowa intuicja, są gwarantami właściwego wypełniania powierzonych obowiązków.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z usług naszych doradców ADR, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Przedstawimy Ci proponowane warunki współpracy i wszelkie szczegółowe informacje.

Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi usługami oferowanymi przez naszą firmę i skorzystania z naszej pomocy w zakresie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i bezpieczeństwa pracy.