ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Produkt uboczny

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

ZGŁOSZENIE PRODUKTU UBOCZNEGO

Przedmiot lub substancja powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny.

Ustawa o odpadach daje możliwość uzyskania decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny na okres 10 lat.  

Nasi specjaliści przygotują wniosek zgodnie z wymaganiami ustawy, zajmą się wszelkimi formalnościami oraz pomogą jak najszybciej doprowadzić do wydania decyzji. 

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zgłoszenie produktu ubocznego ?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przedmiot lub substancja mogą być uznane za produkt uboczny, który nie jest odpadem, jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
 2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 3. dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
 4. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. 

Przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia produktu ubocznego nie stosuje się do:

 1. materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z 13 lipca 2009 r., w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.)
 2. produktów przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji. 

Kto wydaje decyzje w zakresie produktu ubocznego ?

Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydawana jest przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce ich wytwarzania. Decyzja może być wydana maksymalnie na 10 lat.

Co powinien zawierać wniosek o zgłoszenie produktu ubocznego ?

Wniosek dotyczący uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres lub siedziby;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
 4. wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
 5. opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane;
 6. dowody potwierdzające spełnienie wymaganych warunków;
 7. dowody potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań, o ile zostały określone.

W zależności od tego, jaka substancja bądź przedmiot są zgłaszane, należy spełnić różne wymagania. Szczególnie ważne jest wykluczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. Wniosek może być wzbogacony o różnego rodzaju dowody. Mogą nimi być:

 • umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów;
 • karty charakterystyki surowców;
 • karty charakterystyce produktów;
 • wyniki badań potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji, wykonane przez akredytowane laboratoria;
 • wyniki badań emisji do środowiska;
 • certyfikaty zgodności przedmiotu lub substancji w zakresie obowiązujących norm;
 • opinie eksperckie;
 • opinie prawne; 
 • DTR urządzeń technologicznych, w których zostają one wykorzystane;
 • Opisy techniczne i parametry zainstalowanych urządzeń ochrony powietrza.

Jak wygląda proces zgłoszenia produktu ubocznego ?

Zgłoszenie o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania. Kolejny krok urzędu to przekazanie kopii dokumentacji i wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W ramach postępowania WIOŚ może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem. W kontroli może uczestniczyć marszałek województwa. Kontrola kończy się wydaniem opinii. W przypadku, gdy opinia WIOŚ jest negatywna, marszałek musi również wydać decyzję odmowną. W przypadku, gdy opinia WIOŚ jest pozytywna, marszałek może wydać decyzję zarówno pozytywną, jak i negatywną.

Jak długo zgłaszający produkt uboczny musi czekać na wydanie decyzji ?

Organ administracji ma 30 dni na wydanie decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Kontrola WIOŚ wstrzymuje bieg terminu do wydania opinii, a tym samym wydłuża termin postępowania dotyczący wydania decyzji.

W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji wynosi 2 – 4 miesięcy, w zależności od czasu wydania opinii przez WIOŚ.

Jak możemy pomóc w uzyskaniu decyzji ?

Zakres informacji, jaki należy przedstawić w zgłoszeniu o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wymaga sporej wiedzy merytorycznej i prawnej z obszaru ochrony środowiska. Nasi eksperci dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi na przestrzeni lat.

Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu sporządzenia zgłoszenia produktu ubocznego, udzielamy drogą telefoniczną lub mailową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.