ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Pozwolenie zintegrowane

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

POZWOLENIE ZINTEGROWANE:

Niektóre rodzaje działalności przemysłowej, hodowlanej, przetwarzania odpadów, z uwagi na szczególny rodzaj działalności oraz jej skalę, wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego szczególnego pozwolenia na korzystanie ze środowiska. EkoNorm udziela przedsiębiorcom fachowego wsparcia w sporządzaniu dokumentacji oraz przygotowywaniu wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych. Naszym głównym celem jest szybkie i sprawne przeprowadzenie naszych klientów przez procedury administracyjne, zmierzające do wydania decyzji.

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jest to dokument określający zasady korzystania ze środowiska. Jest on niezbędny w przypadku instalacji zaliczających się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone do prawa wspólnotowego dyrektywą Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku. Dotyczy ona zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli – i zwana jest także dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control). Do prawa polskiego przepisy dyrektywy zostały wprowadzone po wstąpieniu do Unii Europejskiej, na mocy ustawy prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r.. W 2010 roku Dyrektywa IPPC została zastąpiona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji przemysłowych, zwanej także Dyrektywą IED.

Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, że łączy w jednym dokumencie warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska, w powiązaniu z wielkością danej instalacji. Pozwolenie zintegrowane zastępuje cząstkowe pozwolenie środowiskowe dla instalacji (na emisję do powietrza, na wytwarzanie odpadów, w szczególnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne). Dodatkowo pozwolenie to określa zasady korzystania ze środowiska w aspektach, które nie są przedmiotem regulacji pozwoleń sektorowych (np. emisja hałasu, zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem i inne).

W pozwoleniu zintegrowanym określa się ponadto stopień spełnienia wymogów wynikających z konkluzji Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Należy wiedzieć, że pozwolenie zintegrowane (podobnie jak pozwolenia sektorowe) wydawane jest dla instalacji, a nie dla zakładu.

Zgodnie z definicją w ustawie Prawo ochrony środowiska, jako instalację rozumie się:

 • „stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół tego typu urządzeń powiązanych technologicznie, którymi dysponuje ten sam podmiot, i które położone są na terenie zakładu (np. instalacja energetycznego spalania paliw)”,
 • „obiekty budowlane, które nie stanowią urządzeń technicznych ani ich zespołów, których eksploatacja może powodować emisję do środowiska (np. obiekty hodowlane)”.

Na terenie jednego zakładu może znajdować się więcej niż jedna instalacja. Może też występować sytuacja, kiedy na terenie jednego zakładu znajdują się zarówno instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, jak i instalacje wymagające pozwoleń sektorowych. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie zarówno odrębnych pozwoleń dla poszczególnych instalacji, jak i objęcie jednym pozwoleniem zintegrowanym wszystkich instalacji. Specjaliści z naszej firmy pomogą Ci podjąć decyzję, które z rozwiązań będzie korzystniejsze w konkretnym przypadku.

Pozwolenie zintegrowane – kto powinien ubiegać się o jego wydanie?

O wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wystąpić, jeśli mamy zamiar wykorzystywać instalację zaliczającą się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Tego rodzaju instalacje najczęściej są używane w przypadku produkcji energii i spalania paliw, wytwarzania i obróbki metali, w przedsiębiorstwach z sektora chemicznego, mineralnego, gospodarowania odpadami i rolnictwa. To, czy pozwolenie zintegrowane jest wymagane, zależy od rodzaju, ale też i skali działalności, która jest prowadzona w instalacji. Parametry te określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane jest wymagane, jeżeli działalność prowadzona w konkretnej instalacji zalicza się do rodzajów wskazanych w tym rozporządzeniu, a jednocześnie skala tej działalności jest większa, niż parametr określony dla danej działalności.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

W większości przypadków pozwolenie zintegrowane wydaje Marszałek Województwa, na terenie którego znajduje się instalacja.

W przypadku niektórych działalności (np. instalacje w przemyśle spożywczym, poligraficznym) pozwolenie zintegrowane wydaje właściwy lokalizacyjnie starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Jak wygląda proces wydania pozwolenia zintegrowanego?

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego rozpoczyna się w momencie, gdy inwestor składa wniosek. Zakres wniosku jest szczegółowo określony w art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera informacje o instalacji i zakresie korzystania ze środowiska (w tym analizy spełnienia standardów środowiskowych dla planowanej działalności) oraz analizy spełnienia innych wymogów. Podstawowe informacje, jakie muszą być przedstawione we wniosku o wydanie pozwolenia, to:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, (adres siedziby, adres zakładu, informację o tytule prawnym do instalacji);
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji;
  proponowane działania – w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska – w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, określenie ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów;
 • określenie oddziaływania emisji na środowisko jako całość;
 • prognozowana wielkości emisji hałasu;
 • prognozowana ilość, stan i skład ścieków przemysłowych;
 • prognozowana ilość wykorzystywanej wody;
 • proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii;
 • spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik;
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • opis sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 • zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 • kopię programu zapobiegania awariom lub kopię raportu o bezpieczeństwie (jeżeli są wymagane);
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych (jeżeli jest wymagany);
  Organ wydający pozwolenie zapoznaje się z wnioskiem i po stwierdzeniu jego kompletności wszczyna postępowanie.

Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia zintegrowane?

Organ administracji ma 6 miesięcy na wydanie decyzji. Do tego terminu nie wliczają się:

 • czas potrzebny na uzupełnienia wniosku, okresy zawieszenia postępowania, okresy opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;
 • czas potrzebny na obieg korespondencji.

W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji nowych lub zmienianych w sposób istotny, wynosi 6-9 miesięcy.

W przypadku nieistotnej zmiany w instalacji obowiązują terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego.

Najlepsza dostępna technika BAT (Best available technique)

Instalacje, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, muszą nie tylko spełniać wymagania wynikające wprost z prawa krajowego, ale też dodatkowe wymogi, określane jako wymagania najlepszych dostępnych technik.

Wymagania te publikowane są w dokumentach europejskich, zwanych konkluzjami BAT (BAT conclusions). Zostały one opracowane dla większości instalacji, dla których pozwolenie zintegrowane jest wymagane. Konkluzje BAT określają dodatkowe standardy emisyjne, do których muszą dążyć instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Oprócz standardów emisyjnych, w konkluzjach BAT wskazane są rozwiązania techniczne, które powinny być stosowane w instalacji danego rodzaju, w celu zapewnienia właściwego, wskazanego w BAT poziomu emisji.

Należy zauważyć, że o ile poziomy emisji wskazane w konkluzjach BAT muszą być dotrzymywane, o tyle techniki wymienione w konkluzjach BAT nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają one co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska. Takie podejście jest uzasadnione postępem naukowo technicznym, który nie może być ograniczany poprzez nakaz stosowania określonych rozwiązań.

Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego?

Zakres informacji, jaki należy przedstawić we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jest duży, a samo opracowanie wniosku wymaga sporej wiedzy merytorycznej i prawnej z zakresu ochrony środowiska. Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem, które nabywali przez lata. Wiedzą, jak właściwie opracować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Potrafią również jak w najwłaściwszy sposób sporządzić wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, zmian pozwoleń zintegrowanych, przeglądów pozwoleń zintegrowanych, raportów początkowych, a także analiz o konieczności opracowania raportu początkowego, udzielamy drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.