ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie odpadów

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

POZWOLENIA I ZEZWOLENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Zamierzasz prowadzić lub prowadzisz działalność, która związana jest z wytwarzaniem, zbieraniem, bądź odzyskiem odpadów? W takim przypadku możesz potrzebować pozwolenia albo zezwolenia w tym zakresie.

Specjaliści z EkoNormu przygotują dla Ciebie wnioski konieczne do uzyskania wymaganych decyzji, zajmą się w Twoim imieniu wszelkimi formalnościami oraz pomogą jak najszybciej doprowadzić do wydania pozwolenia lub zezwolenia.

Czym jest pozwolenie/zezwolenie i w jakim celu się je wydaje?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest wymagane przez wytwórcę odpadów, w przypadku prowadzenia instalacji, która wytwarza określone ilości odpadów niebezpiecznych bądź innych niż niebezpieczne. 

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, a także każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub podejmuje inne działania prowadzące do zmiany charakteru lub składu tych odpadów. 

Decyzja określa m.in.:

 • rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
 • źródła powstawania odpadów; 
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności w zakresie:

 1. zbierania odpadów – przez co rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów;
 2. przetwarzanie odpadów – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. 

Kiedy wymagana jest decyzja?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest w przypadku eksploatacji instalacji, która generuje w ciągu roku odpady:

 • o masie powyżej  1 Mg odpadów niebezpiecznych
  lub
 • o masie powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów wymagane jest w przypadku, gdy prowadzone są poniższe procesy na odpadach:

 • R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
 • R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
 • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
 • R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
 • R8 Odzysk składników z katalizatorów,
 • R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
 • R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska,
 • R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10,
 • R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),
 • D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.),
 • D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.),
 • D3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.),
 • D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.),
 • D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.),
 • D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów,
 • D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz,
 • D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12,
 • D9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.),
 • D10 Przekształcanie termiczne na lądzie,
 • D11 Przekształcanie termiczne na morzu,
 • D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.),
 • D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12,
 • D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D13,
 • D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Kto wydaje pozwolenia/zezwolenia?

Pozwolenia na wytwarzanie oraz zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów wydaje:

 • Marszałek Województwa;
 • Starosta;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na terenach zamkniętych).

Jak wygląda proces wydania pozwolenia/zezwolenia?

Dla pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 184 ustawy z 27 kwietnia 2001, Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z późniejszymi zmianami). Aby wniosek był kompletny, należy do niego załączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. wyciąg z KRS) – jeśli jest osobą prawną;
 2. tytuł prawny do instalacji wytwarzającej odpady (lub do władania nieruchomością, na której jest instalacja);
 3. tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów, jeśli jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 5. zaświadczenie o niekaralności dołącza:
  • prowadzący instalację – za przestępstwa przeciwko środowisku;
  • prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 6. operat przeciwpożarowy;
 7. postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów.  

Następnie urząd zweryfikuje poprawność złożonego wniosku. W przypadku braków formalno-prawnych, wnioskodawca zostanie pismem powiadomiony przez urząd o konieczności złożenia informacji uzupełniających, bądź złożenia konkretnych dokumentów.

Kolejny krok urzędu to przekazanie kopii dokumentacji i wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Kontroli podlegają instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, opisanych w operacie przeciwpożarowym.

Kontrola PSP kończy się wydaniem postanowienia.

W przypadku wydania pozytywnego postanowienia, wnioskodawca otrzyma decyzję na wytwarzanie odpadów maksymalnie na 10 lat.

Uwaga:

W przypadku, gdy postanowienie PSP  będzie negatywne, decyzja na wytwarzanie odpadów nie może być wydana. 

Dla zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 42 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2019.701 z późniejszymi zmianami). Aby wniosek był kompletny, należy do niego załączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 1. Zaświadczenie o niekaralności za określone przestępstwa przeciwko środowisku dołącza:
  • prowadzący instalację;
  • prowadzący instalację, będący osobą fizyczną albo wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Oświadczenie o niekaralności za wybrane wykroczenia dotyczące gospodarowania odpadami:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • Rodzaje zaświadczeń i oświadczeń szczegółowo określa art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.
 3. Operat przeciwpożarowy;
 4. Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 5. Wniesienie zabezpieczenia roszczeń;

  Mogą być również wymagane  takie dokumenty jak:

 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 7. Pozwolenie wodnoprawne;
 8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.

Następnie urząd zweryfikuje poprawność złożonego wniosku. W przypadku braków formalno-prawnych, wnioskodawca zostanie pismem powiadomiony przez urząd o konieczności złożenia informacji uzupełniających, bądź złożenia konkretnych dokumentów.

Kolejny krok urzędu to przekazanie kopii dokumentacji i wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska.

Kontrole zakończą się wydaniem postanowień przez wymienione wyżej organy.

Następnie wnioskodawca otrzyma z urzędu postanowienie, które określi formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

W przypadku wydania postanowienia pozytywnego PSP i WIOŚ oraz wniesienia zabezpieczenia roszczeń, wnioskodawca otrzyma decyzję na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów maksymalnie na 10 lat.  

Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia/zezwolenia?

Organ administracji ma 30 dni na wydanie decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Do tego terminu nie wliczają się:

 • czas na wypowiedzenie się stron przed wydaniem decyzji,
 • czas potrzebny na obieg korespondencji.

W praktyce łączny czas, od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia/zezwolenia, wynosi 2 – 4 miesięcy, w zależności od czasu wydania postanowień przez PSP i WIOŚ.

Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu pozwolenia/zezwolenia?

Zakres informacji jaki należy przedstawić we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów jest duży, a samo opracowanie wniosku wymaga sporej wiedzy merytorycznej i prawnej z zakresu ochrony środowiska. Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi na przestrzeni lat. Wiemy jak właściwie opracować wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów. Wiemy również jak w najwłaściwszy sposób sporządzić wniosek o zmianę tych pozwoleń i zezwoleń.

W zakresie nowych przepisów, a w szczególności sporządzenia operatów przeciwpożarowego oraz uzyskania wymaganych postanowień, współpracujemy ze sprawdzonymi specjalistami w  tej dziedzinie, którzy mają stosowne uprawnienia.

Współpraca ze specjalistami p.poż zapewnia kompleksowe przygotowanie wniosku i skierowanie go  do właściwego urzędu.

Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania pozwoleń, zmian pozwoleń udzielamy drogą telefoniczną lub mailową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.