ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Pozwolenia wodnoprawne

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Zamierzasz prowadzić działalność, która bezpośrednio lub pośrednio związana jest z użytkowaniem wód, lub zamierzasz wykonać urządzenia służące do korzystania z wód? W takim przypadku możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego.

Specjaliści z EkoNormu przygotują dla Ciebie dokumenty wymagane do uzyskania decyzji, zajmą się w Twoim imieniu wszelkimi formalnościami oraz pomogą jak najszybciej doprowadzić do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne i w jakim celu się je wydaje?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest wymagane w przypadku wielu działań związanych bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem wód. Pozwolenie to określa właściwe zasady prowadzenia działalności mogącej mieć wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

Kiedy wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Najczęściej pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:

 • odprowadzenie ścieków do wód;
 • odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji;
 • pobór wód podziemnych;
 • pobór wód powierzchniowych;
 • wykonanie urządzeń wodnych.

Szczegółowy wykaz działalności, które wymagają pozwolenia wodnoprawnego, przedstawiono poniżej:

 • usługi wodne – w tym: pobór wód podziemnych lub powierzchniowych; piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym także do urządzeń wodnych; korzystanie z wód do celów energetyki w tym energetyki wodnej; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, lub do urządzeń wodnych; trwałe odwadnianie gruntów, obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych;
 • szczególne korzystanie z wód, w tym: odwadnianie gruntów i upraw; użytkowanie wód w stawach i rowach; odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych; wyłączenie z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości; przerzuty wód; wydobywanie kamieni, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych; nawadnianie gruntów; korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;  rolnicze wykorzystanie ścieków;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków);
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.

Kto wydaje się pozwolenie wodnoprawne?

W przypadku większości działań, pozwolenie wodnoprawne wydają organy Wód Polskich:

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich,
 • Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich,

Jak wygląda proces wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego rozpoczyna się w momencie, gdy inwestor składa wniosek. Aby był on kompletny, należy do niego załączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • operat wodnoprawny;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności, niezawierający określeń specjalistycznych;
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych – jeżeli jest wymagana;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą – dla piętrzenia wód lub zależnego korzystania z wód przez kilka podmiotów;
 • dokumentację hydrogeologiczną – dla poborów wód podziemnych i odwadniania zakładu górniczego;
 • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych – dla odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji.

Organ wydający pozwolenie zapoznaje się z wnioskiem i po stwierdzeniu jego kompletności zawiadania strony postępowania.

Na tym etapie postępowania swoje opinie i wnioski mogą zgłaszać strony postępowania, którymi obligatoryjnie są podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Organ uwzględnia uzasadnione interesy stron postępowania, poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w pozwoleniu wodnoprawnym.

Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Organ administracji ma 30 dni na wydanie decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Do tego terminu nie wliczają się:

 • czas na wypowiedzenie się stron przed wydaniem decyzji,
 • czas potrzebny na obieg korespondencji.

W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynosi 2-4 miesięcy.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny jest kluczowym dokumentem w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zależnie od przedmiotu wnioskowanego pozwolenia, operat wodnoprawny może mieć różną zawartość.

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera wszelkie kluczowe informacje dotyczące przedmiotu pozwolenia wodnoprawnego, w tym:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • wyszczególnienie: celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód; celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót; rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 • opis i lokalizację urządzenia wodnego;
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 • ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych, dotyczących gospodarowania wodami,
 • określenie wpływu na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
 • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego;
 • informację o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu zawiera:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących;
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Zależnie od przedmiotu wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, operat zawiera ponadto inne informacje odnoszące się do działalności, na którą pozwolenie ma być wydane, wskazane w art. 409 ust. 4-7 ustawy Prawo wodne.

Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego?

Udzielamy kompleksowej pomocy w kwestii kompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów i podejmujemy się właściwego przygotowania operatu wodnoprawnego. Eksperci z EkoNormu mają wieloletnie doświadczenie w postępowaniach wodnoprawnych i doskonale poruszają się w gąszczu prawnych zawiłości. Świadczymy profesjonalne porady, a z naszych usług można skorzystać na terenie całego kraju. Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, udzielamy drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.