ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Pozwolenie na emisję gazów do powietrza

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

POZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA / ZGŁOSZENIE INSTALACJI

Prowadzący instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza w przypadku, gdy jest ono wymagane odpowiednimi przepisami prawnymi. Eksploatacja instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, jest możliwa, jeżeli dokona się zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, lecz której eksploatacja wymaga zgłoszenia. Wyjątek stanowią instalacje, z których emisja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia, ani dokonania zgłoszenia eksploatacji. Typy takich instalacji określone są w odpowiednim rozporządzeniu.

Specjaliści z Ekonormu zajmują się kompleksowym przygotowywaniem wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz sporządzaniem dokumentacji zgłoszenia eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, lecz których eksploatacja wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska.

Wniosek, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powinien być sporządzony zgodnie z art.184 oraz art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, powinno zostać sporządzone zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Organem właściwym do wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, lub przyjęcia zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, jest starosta. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia i zdarzenia na terenach zakładów, w których eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W takim przypadku organem właściwym jest marszałek województwa. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji jest dyrektor ochrony środowiska.

Postępowanie kompensacyjne

Wydanie pozwolenia dla instalacji nowych bądź istotnie zmienionych na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, jest możliwe, jeśli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów. Wydanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.

W takich przypadkach specjaliści Ekonorm zajmują się sporządzaniem wniosków o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego. Jego celem jest uzyskanie przez zakład pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.  celem uzyskania przez zakład pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno małymi, średnimi, jak i dużymi z niemal każdej branży przemysłowej, gwarantują świadczenie usług na najwyższym poziomie.