ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Ocena zgodności, audyt

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

AUDYT ŚRODOWISKOWY DLA FIRM

Organizacje prowadzące działalność przemysłową oraz usługową, na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych, są zobowiązane do spełniania określonych wymogów i wypełniania konkretnych obowiązków na rzecz ochrony środowiska. Identyfikacja zobowiązań firmy i diagnoza aktualnej sytuacji jest niezwykle pomocna w optymalizowaniu działań, które mają na celu dalszą redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Aby zyskać pełną świadomość i kompletny obraz sytuacji, warto zlecić profesjonalistom audyt środowiskowy. Eksperci z EkoNormu przeprowadzą dla Ciebie wnikliwą, wieloaspektową analizę wpływu Twojego zakładu i eksploatowanych instalacji na środowisko, a także pomogą w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Na czym polega i co obejmuje audyt w zakresie ochrony środowiska?

Audyt środowiskowy polega na sprawdzeniu kondycji przedsiębiorstwa w zakresie spełnienia wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska. Określenie stopnia ich spełniania, poprzez przeprowadzenie oceny zgodności w danej organizacji, pozwoli na podjęcie odpowiednich działań, które umożliwią zgodność w zakresie zapisów prawa ochrony środowiska. Audyt środowiskowy ma na celu określenie wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa — zarówno tych istniejących, jak i potencjalnych — związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku. Pomoże także w określeniu kosztów działań, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami formalno-prawnymi.

Audyt środowiskowy obejmuje przegląd zakładu w celu identyfikacji i analizy następujących aspektów/obszarów środowiskowych, objętych uregulowaniami prawnymi:

 • Ogólnych wymagań prawnych — szczegółowe sprawdzenie koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, porozumień, zgłoszeń, a także niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
 • Sprawozdania, ewidencje i opłaty – identyfikacja obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie: opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami, KOBIZE, PRTR, bilansu LZO, CRO, BDS, ELDIOM oraz weryfikacji ich poprawności, terminowości złożenia do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • Gospodarowania odpadami — zgłębienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami, pod kątem prowadzonej ewidencji odpadów, konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie; przegląd i weryfikacja miejsc magazynowania odpadów (z uwzględnieniem selektywnego magazynowania i podziałem na poszczególne rodzaje odpadów), dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami, a także określenie zobowiązań związanych z transportem drogowym odpadów niebezpiecznych.
 • Gospodarowania opakowaniami — analiza gospodarki opakowaniami na terenie przedsiębiorstwa, w celu określenia obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów w opakowaniach, a także ustalenia podległości przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy, w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji, związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomów recyklingu i odzysku.
 • Gospodarki wodno-ściekowej — ekspertyza działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego oraz ocena wywiązania się z obowiązku prowadzenia w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków, zgodnie z przepisami oraz z posiadanymi decyzjami i umowami. Bilans działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków, zobowiązań sprawozdawczych i finansowych wobec Wód Polskich.
 • Emisji do powietrza — identyfikacja wszystkich obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocena stopnia wywiązania się z nich (tj. weryfikacja dokumentacji związanej z identyfikacją występowania wszystkich źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję, wykonywanie pomiarów zgodnie z aktualnymi pozwoleniami, jak i wynikających z przepisów).
 • Oddziaływanie akustyczne — identyfikacja/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa, analiza przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełnienia wymogów ustawowych oraz wynikających z posiadanych decyzji.
 • Substancje niebezpieczne — ekspertyza działalności przedsiębiorstwa pod kątem produkcji, importu i dalszego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin; ekspertyza posiadanych kart charakterystyk, analiza obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia REACH, oraz obowiązków związanych z transportem drogowym substancji chemicznych.
 • Sprzęt elektro i baterie – ekspertyza działalności przedsiębiorstwa pod kątem produkcji, importu i dalszego użytkowania sprzętu elektro i baterii. Kontrola spełnienia obowiązków samodzielnie bądź przez Organizacje Odzysku.

Jak przebiega realizacja audytu, który zamawia firma?

W wyniku przeprowadzenia audytu środowiskowego zakładu zostaje sporządzony szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych, mających odniesienie do działalności zakładu, opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia audytu, ocenę zgodności wymagań (spełnia/nie spełnia) oraz propozycję działań korygujących i naprawczych.
Na kompletny audyt środowiskowy składają się:

 • przeprowadzanie wizji lokalnej,
 • przegląd dokumentów,
 • przeprowadzanie ocen zgodności,
 • sporządzenie raportu.

Usługa związana z przeprowadzeniem audytu może być uzupełniona o pomoc w utrzymaniu systemu ISO 14001 poprzez:

 • przeprowadzanie audytów zerowych (wstępnych),
 • tworzenie procedur i instrukcji,
 • cykliczne informowanie o zmianach przepisów prawnych,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych (pierwszej strony) oraz audytów drugiej strony,
 • obecność w czasie audytów certyfikujących.

Do kogo skierowana jest usługa audytu środowiskowego?

Każda świadoma i chcąca się rozwijać firma powinna ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, a tym samym dbać o dotrzymanie norm i podnoszenie standardów dbałości o środowisko. Audyt jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ jego wyniki stanowią cenne źródło wiedzy. W szczególności rekomendujemy nasze usługi audytorskie podmiotom:

 • chcącym zweryfikować stan formalno-prawny działalności firmy w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska,
  pragnącym dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i wymogów oraz podjąć outsourcing w zakresie ochrony środowiska,
 • posiadającym wdrożony system ISO 14001, w celu sprawdzenia przestrzegania normy oraz przepisów prawa ochrony środowiska,
 • które chcą zweryfikować działalność w zakresie ochrony środowiska swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu środowiskowego?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt niesie ze sobą dla firmy zlecającej bardzo wiele korzyści, wśród których można wymienić:

 • ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji z tytułu nieprzestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych),
 • wdrożenie odpowiednich procedur, zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 • kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa, któremu bliska jest ochrona środowiska,
 • kompleksowe zarządzanie aspektami ochrony środowiska w zakładzie, realizowane przez doświadczone osoby z branży ochrony środowiska,
 • obniżenie kosztów działalności zakładu,
 • obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanego z nimi negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu związanego z ochroną środowiska naszej firmie?

Należy zaznaczyć, że jako firma EkoNorm mamy na swoim koncie wiele audytów przeprowadzonych w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i profilu działalności. Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi i nie pozostawiamy naszych Klientów wyłącznie z suchymi wnioskami. Dajemy użyteczne porady, w jaki sposób zmieniać zastany stan rzeczy i pomagamy wprowadzać je w życie.

Poza audytem Twoja firma potrzebuje kompleksowych usług z zakresu ochrony środowiska? Możemy Ci pomóc! Sprawdź pełną ofertę naszych usług i skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo- chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!