ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest to dokumentacja, będąca najważniejszym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest analizowana przez organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz przez organy opiniujące. Na tej podstawie określa się, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli zdaniem organów przedsięwzięcie nie wymaga dodatkowej oceny, wydawana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Jeżeli ocena jest konieczna, wydawane jest postanowienie o jej obowiązku i zakresie raportu oddziaływania na środowisko.

Dobrze wykonana Karta informacyjna przedsięwzięcia, powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne do oceny przedsięwzięcia i ustalenia dotyczące uwarunkowań środowiskowych jego realizacji. Daje to możliwość zakończenia postępowania już na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Co zawiera Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta Informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające szeroką analizę rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje dotyczące:

 • Rodzaju, cech, skali i usytuowania przedsięwzięcia – należy zgodnie z aktualnym rozporządzeniem uwzględnić typ (rodzaj) planowanej inwestycji. Informacje związane z jego skalą powinny szczegółowo opisywać zakres wykonywanych działań (produkcję, eksploatację, zużycia surowców itp.). Jeśli chodzi o usytuowanie, to powinno być ono zgodne z kierunkiem zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniać ograniczenia wyszczególnione w innych dokumentach planistycznych.
 • Powierzchni zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną – konieczne jest podanie wszystkich wielkości planowanych obiektów budowlanych oraz porównanie aktualnego użytkowania terenu z przyszłym zagospodarowaniem. Należy także uwzględnić wszystkie planowane zmiany w szacie roślinnej (przekształcenia terenu, wycinka drzew, utwardzanie itp.).
 • Rodzaju technologii – opisując technologię, trzeba uwzględnić wszystkie kolejne etapy budowy, produkcji, eksploatacji, które mogą potencjalnie niekorzystnie oddziaływać w zakresie ochrony środowiska (emisja gazów, ścieki, odpady itp.).
 • Ewentualnych wariantów przedsięwzięcia – w karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie ma konieczności wskazywania innych wariantów realizacji przedsięwzięcia niż wariant wybrany przez inwestora. Jeżeli jednak warianty takie występują, należy je wskazać i scharakteryzować pod względem potencjalnego oddziaływania na środowisko.
 • Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – należy przedstawić bilans zużycia podstawowych surowców i mediów, odpowiadający skali przedsięwzięcia.
 • Rozwiązań chroniących środowisko – mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. Szczegółowo należy wskazać rozwiązania technologiczne, techniczne i wszelkie inne działania, które korzystnie wpłyną na środowisko, np. zastosowanie urządzeń ochrony powietrza, czy osłon przeciwhałasowych.
 • Rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – niezbędne jest podanie danych liczbowych, dotyczących wprowadzanych do środowiska substancji (ścieki, odpady, hałas, emisja do powietrza itp.). Są to informacje, które w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych mogą zostać ustalone jako wielkości limitujące instalację.
 • Możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko – w wielu przypadkach zdarza się, że tego typu oddziaływanie nie ma miejsca. Jeśli jednak istnieje ryzyko wystąpienia oddziaływania przekraczającego granice Polski, należy wskazać rodzaj, zakres i wielkość tych oddziaływań.
 • Obszarów podlegających ochronie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – należy wskazać wszystkie obszary chronione znajdujące się w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, określając ich rodzaj, odległość od planowanej inwestycji oraz wskazać czy przedsięwzięcie może na nie oddziaływać.
 • Przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych – należy wskazać i opisać przedsięwzięcia sąsiadujące, w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
 • Ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – należy wskazać te ryzyka, uwzględniając: ilości substancji występujących na terenie zakładu, wiedzę naukową oraz zmiany klimatu.
 • Przewidywanych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko – należy określić rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz sposób ich zagospodarowania. Są to informacje, które w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych mogą zostać ustalone jako wielkości limitujące instalację.
 • Prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – jeżeli w związku z realizacją przedsięwzięcia konieczne są prace rozbiórkowe, należy to wskazać oraz określić ich zakres oddziaływania na środowisko.

Informacje te powinny być rzetelne i wyczerpujące. Bardzo ważne jest, aby umożliwiały one ocenę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tymi kryteriami są przede wszystkim:

 • rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia, istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, kumulowania się oddziaływań, różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, przewidywanych ilości wytwarzanych odpadów, zagrożenia dla zdrowia ludzi;
 • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych powyżej oraz z uwzględnieniem bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko, ludność, dobra materialne, zabytki, krajobraz, krajobraz kulturowy, dostępność złóż kopalin.

Jak możemy Ci pomóc w przygotowaniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Ważne jest, żeby Karta Informacyjna Przedsięwzięcia była kompletna i zawierała wszelkie informacje potrzebne organowi do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są: wiedza i doświadczenie zespołu opracowującego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz ścisła współpraca pomiędzy przygotowującym dokumentację a inwestorem. Ważne jest, aby informacje o planowanym przedsięwzięciu były pełne i spójne, a jednocześnie przedstawione w aspekcie możliwego wpływu instalacji na środowisko. Jest to o tyle trudne, że inwestycja będąca przedmiotem zainteresowania jest dopiero na etapie koncepcji.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, zapewniamy wysoki standard Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W trakcie jej opracowywania współpracujemy z inwestorami kompletując dane potrzebne nam do opracowania dokumentacji. Wskazujemy, które informacje są kluczowe i ważne, a które można przedstawić z mniejszą szczegółowością.

Konkretnych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych — również w zakresie opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – udzielamy drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.