ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Ewidencjonowanie drzew

Ewidencjonowanie drzew, inwentaryzacja dendrologiczna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA:

Przystąpienie do realizacji inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania terenu. Często niezbędna jest wycinka niektórych drzew, przed której podjęciem wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i zapoznanie się z jak rozległym drzewostanem mamy do czynienia. Jako firma EkoNorm kierujemy swoje usługi inwentaryzacyjne do inwestorów, architektów, jednostek samorządów terytorialnych i deweloperów. Od wielu lat kompleksowo wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne na terenie całego kraju. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków, oceną stanu fitosanitarnego (zdrowotnego) drzew oraz projektów planów nasadzeń następczych.

Czym jest inwentaryzacja dendrologiczna i kiedy należy ją przeprowadzić? Podstawy prawne

Dendrologia jest jednym z obszarów botaniki, który poświęcony jest badaniu drzew i krzewów. Ma ona niebagatelne znaczenie w dziedzinach takich jak leśnictwo, ogrodnictwo czy architektura krajobrazu.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje: Zestawienie ilościowe zieleni znajdującej się w obszarze inwestycji, wraz z charakterystyką gatunkową, lokalizacją oraz parametrami dendrometrycznymi. Parametry dendrometryczne obejmują ocenę wieku drzewa oraz jego obwodu na wysokości 5 cm, i 130 cm, a w przypadku krzewów ich powierzchni. W ramach zleceń rozszerzonych posiadamy możliwość oceny miąższości drzew.

Inwentaryzację zieleni wykonuje się w celu szczegółowego określenia ilości oraz rodzaju zieleni, które kolidują z planowaną inwestycją. Inwentaryzacja jest wymagana do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i w jej obrębie.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest załącznikiem formalnym do wniosku o wycinkę, zgodnie z zapisami Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późń. zm.),

Z jakich elementów składa się projekt inwentaryzacji drzew?

Prawidłowo przeprowadzona ekspertyza dendrologiczna powinna składać się z trzech działów:

 • opisowego,
 • tabelarycznego,
 • graficznego.

Część opisowa obejmuje:

Informacje określające położenie terenu, jego przeznaczenie wraz z skróconym opisem roślinności.
Gatunki inwentaryzowanych drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim.

Ponadto część opisowa może zawiera:

Określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów, określonego na podstawie opinii dendrologa. Zalecenia i uwagi dotyczące pielęgnacji zieleni przyzakładowej lub izolacyjnej, sposobu przesadzania, wycinki i zabezpieczania drzew i krzewów na terenie budowy.

Część tabelaryczna obejmuje:

Wyniki pomiarów dendrometrycznych. Dla drzew pomiary obejmują wartości obwodu pnia drzewa na wysokości 5 cm i 130 cm, natomiast parametrem charakterystycznym krzewów jest ich powierzchnia. Część tabelaryczna może zawierać informację o konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę dla konkretnego obiektu.

Część graficzna obejmuje:

Mapy lokalizacji drzew i krzewów z oznaczeniami numerycznymi.

Inwentaryzacja dendrologiczna może zawierać dodatkowe elementy tj:

 • preliminarz opłat (tabelaryczne zestawienie kosztów wycinki),
 • wzór wniosku o wycinkę,
 • listę drzew, przeznaczonych do usunięcia, które nie wymagają uiszczenia opłaty,
 • listę drzew, które kwalifikują się do przesadzenia,
 • ocenę stanu zdrowotnego drzew – opinia dendrologa,
 • projekt planu nasadzeń następczych,
 • dokumentację fotograficzną,
 • szacunek wieku drzewa wg metody prof. L. Majdeckiego,

Inwentaryzacja drzew powinna być wykonana na kopii aktualnego planu zagospodarowania terenu lub w razie jego braku, na mapie zasadniczej lub planie terenu.

Ile kosztuje przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej?

Koszt inwentaryzacji dendrologicznej zawsze ustalany jest indywidualne. Na ostateczną cenę wpływ mają czynniki tj.: wielkość i dostępność terenu, zadrzewienie, rodzaj i zaawansowanie projektu, stosowane metody pomiarowe i inne. W celu opracowania wyceny zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania i pomoże załatwić niezbędne formalności. Inwentaryzacje dendrologiczne przeprowadzamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy również w innych obszarach – świadczymy szeroki zakres usług związanych z dostosowaniem do standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.