ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Due diligence

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

DUE DILIGENCE NA CZYM POLEGA I CO OBEJMUJE?

Organizacje, które stoją przed decyzją zakupu inwestycji, powinny kompleksowo sprawdzić kondycję przedsiębiorstwa, które chcą przejąć. Narzędziem umożliwiającym sprawdzenie mocnych i słabych stron podmiotu, a także analizę jego stanu faktycznego pod względem finansowym, podatkowym technologicznym oraz prawnym, jest badanie due diligence. Obejmuje ono cały zakład, a prace badawcze powinien przeprowadzić niezależny audytor, który zapewni bezstronność. Audyt due diligence, zwany również badaniem kontrolnym, charakteryzuje się dużą dokładnością i starannością weryfikacji różnych obszarów działalności zakładu.

W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie przeprowadzenia badania due diligence, pod kątem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

Jak przebiega realizacja badania due diligence w zakresie środowiska, które zamawia firma?

Badanie due diligence podzielone jest na trzy fazy. Każda z nich kończy się sporządzeniem raportu z wynikami analizy.

Celem fazy I jest:

 • weryfikacja, czy aktualnie prowadzona działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
 • wstępna weryfikacja w zakresie zanieczyszczenia gruntu;
 • zidentyfikowanie działań koniecznych do podjęcia w celu usunięcia niezgodności;
 • propozycja koniecznych badań np.: badania wód podziemnych, badania gruntu, badania stanu powietrza itp..

W zakres prac fazy I wchodzą:

 • wizja lokalna — ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z emisją do środowiska (instalacje, emitory, miejsca zrzutu ścieków, miejsc magazynowania odpadów, miejsc magazynowania substancji chemicznych itp.);
 • analiza dokumentów, pozwoleń w zakresie emisji do środowiska, ewidencji, sprawozdań, opłat itp.;
 • analiza dostępnych materiałów historycznych dotyczących nieruchomości, a także aktualnego i wcześniejszego sposobu zagospodarowania terenów sąsiadujących.

Celem fazy II jest:

 • zidentyfikowanie zanieczyszczeń bądź ich wykluczenie;
 • ustalenie zakresu badań koniecznych do przeprowadzenia;
 • przeprowadzenie badań (w zależności od potrzeb) w zakresie zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych, powietrza, hałasu.

Zakres prac fazy II jest określany po przeprowadzeniu fazy I, kiedy wiadomo jakie aspekty środowiskowe powinny być przebadane, jakie są wyniki badań itp.

Celem fazy III jest:

Oszacowanie kosztów działań naprawczych, w celu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi, zidentyfikowanych w fazie II np.:

 • kosztów rekultywacji;
 • kosztów nieszczelności zbiorników, pojemników itp.;
 • kosztów usunięcia niezgodności prawnych (np. uzyskania pozwoleń, uiszczenia zaległych opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzanych produktów w opakowaniach itp.);
 • kosztów inwestycyjnych;
 • kosztów innych, trudnych do zdefiniowania przed przeprowadzeniem fazy I i II.

Zakres prac fazy III jest określany po przeprowadzeniu fazy I i II. Zazwyczaj jest to kalkulacja finansowa i analiza wszystkich możliwych kosztów prac, które muszą być podjęte, w celu doprowadzenia działalności do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska.

Do kogo skierowana jest usługa badania Due diligence ?

Badanie due diligence skierowane jest do podmiotów, które planują:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • wprowadzanie przedsiębiorstwa do obrotu publicznego;
 • sprzedaż akcji lub udziałów spółki;
 • połączenie spółek kapitałowych;
 • pozyskanie zewnętrznych inwestorów;
 • oddłużenia;
 • wywłaszczenia.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu środowiskowego?

Przeprowadzenie due diligence, a tym samym poznanie realnych zagrożeń oraz pozytywnych stron przedsiębiorstwa, zwiększa szanse na podjęcie właściwej decyzji w zakresie transakcji, jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu due diligence związanego z ochroną środowiska naszej firmie?

Należy zaznaczyć, że jako firma EkoNorm, mamy na swoim koncie przeprowadzenie audytów due diligence w zakresie prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i profilu działalności.

Szczegółowych informacji na temat naszych usług udzielamy drogą telefoniczną lub mailową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.