ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Ochrona środowiska i obsługa formalno-prawna

DECYZJA ŚRODOWISKOWA - PROCEDURA

Planujesz przeprowadzenie inwestycji, która może wywierać wpływ na środowisko?

By zrealizować takie zamierzenie, konieczne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Specjaliści z EkoNormu przygotują dla Ciebie dokumenty wymagane do uzyskania decyzji, zajmą się w Twoim imieniu wszelkimi formalnościami oraz pomogą jak najszybciej doprowadzić do wydania wymaganej decyzji środowiskowej.

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i w jakim celu się ją wydaje?

To jeden z kluczowych dokumentów niezbędnych do uzyskania przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji środowiskowej odbywa się na podstawie ustawy 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja ta określa uwarunkowania środowiskowe, które są konieczne do uwzględnienia przy planowaniu inwestycji, aby ograniczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy wydaje się decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych?

Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaje się dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja ta może być również wymagana w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu zrealizowanego, lub realizowanego przedsięwzięcia, wymienionego w ww. rozporządzeniu.

Kto wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych?

W przypadku większości przedsięwzięć decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaje właściwy miejscowo organ administracji samorządowej szczebla podstawowego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W przypadku niektórych przedsięwzięć, decyzję tę wydają inne organy:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Starosta,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Jak wygląda proces wydania decyzji środowiskowej?

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych rozpoczyna się w momencie, gdy inwestor składa wniosek. Aby był on kompletny, należy do niego załączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • poświadczona kopia mapy ewidencyjnej, obejmującej teren przedsięwzięcia oraz przewidywany obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać;
 • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz obszarem, na który będzie oddziaływać;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania;
 • w niektórych szczególnych przypadkach – mapa sytuacyjno-wysokościowa, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie granic terenu przedsięwzięcia i obszaru jego oddziaływania, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów, analizę kosztów i korzyści;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument ustanawiający pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu  pełnomocnictwa.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko kolejnym etapem postępowania jest stwierdzenie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub o jej braku po zasięgnięciu opinii:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego (powiatowego lub wojewódzkiego) – z wyłączeniem niektórych przypadków;
 • organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – kiedy eksploatacja instalacji wykonanej w ramach planowanego przedsięwzięcia będzie wymagać takiego pozwolenia;
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Na tym etapie postępowania swoje opinie i wnioski mogą zgłaszać strony postępowania, którymi obligatoryjnie są właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

W przypadku braku obowiązku przeprowadzenia oceny, na tym etapie wydawana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

W przypadku kiedy organ właściwy do wydania decyzji uzna za konieczne zapewnienie udziału społeczeństwa, wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz określa zakres raportu oddziaływania na środowisko.

W jakim stopniu Twoja inwestycja może oddziaływać na środowisko? Ocena oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ może przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jest ona przeprowadzana w przypadku:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – obligatoryjnie;
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – fakultatywnie, w przypadku określenia takiego obowiązku w postępowaniu do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko rozpoczyna się po złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

W ramach procedury oceny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

 • zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;
 • zasięga opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego (powiatowego lub wojewódzkiego) – z wyłączeniem niektórych przypadków;
 • zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – jeśli eksploatacja instalacji, wykonanej w ramach planowanego przedsięwzięcia, będzie wymagać takiego pozwolenia;
 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

Po przeprowadzeniu ww. procedur wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, biorąc pod uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii;
 • ustalenia raportu oddziaływania na środowisko;
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

Jak długo inwestor musi czekać na wydanie decyzji?

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest procedurą, w której – oprócz organu wydającego oraz wnioskodawcy – biorą udział również inne organy i strony postępowania. Czas niezbędny do wydania decyzji jest sumą terminów urzędowych, czasu obiegu korespondencji oraz czasu niezbędnego na złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień.

Na termin wydania decyzji istotny wpływ ma również to, czy zostanie wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wówczas postępowanie wydłuża się o czas potrzebny do przeprowadzenia tej oceny.

Organ administracji ma 30 dni na wydanie decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Do tego terminu nie wliczają się:

 • okresy opiniowania i uzgadniania przez organy zewnętrzne – 14 dni w przypadku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 30 dni w przypadku Raportu oddziaływania na środowisko,
 • okres wystawienia wniosku do publicznej wiadomości – 30 dni
 • czas na wypowiedzenie się stron przed wydaniem decyzji – 14 dni
 • czas potrzebny na obieg korespondencji,

W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynosi 3-6 miesięcy.

Jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?

Udzielamy kompleksowej pomocy w kwestii kompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów i podejmujemy się właściwego przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu procesów dotyczących uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i doskonale poruszają się w gąszczu prawnych zawiłości. Świadczymy profesjonalne porady, a z naszych usług można skorzystać na terenie całego kraju.

Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, udzielamy drogą telefoniczną lub mailową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.