ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Analiza porealizacyjna

Pełna obsługa inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska

Analiza porealizacyjna jest to dokumentacja, którą opracowuje się po zrealizowaniu inwestycji, będącej przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Wykonanie analizy porealizacyjnej jest obligatoryjne tylko w przypadku, w którym dla przedsięwzięcia został ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania. W pozostałych przypadkach obowiązek jej wykonania ustalany jest w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Konieczność wykonania analizy porealizacyjnej ustala się zwykle, kiedy przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie daje pewności, że zastosowane rozwiązania zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska. 

Co zawiera analiza porealizacyjna?

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczególnie dużą wagę przykłada się do aspektów związanych z przewidywanym charakterem, oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko, planowanymi działaniami zapobiegawczymi, rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko, a także działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. 

Zakres analizy porealizacyjnej oraz termin jej przedstawienia określane są w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Są one uzależnione od wyników przeprowadzonej analizy oddziaływania na środowisko. Często zakres nie obejmuje wszystkich zagadnień poruszanych w Raporcie oddziaływania na środowisko, a odnosi się jedynie do niektórych aspektów.

Praktycznie w każdym przypadku, w zakresie analizy porealizacyjnej, zostaje wskazany obowiązek wykonania pomiarów emisji. Ma to na celu ocenę rzeczywistego oddziaływania zrealizowanego przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny wykonane pomiary porównuje się z wielkościami emisji określonymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

W przypadku inwestycji drogowych, w analizie porealizacyjnej, z reguły określa się obowiązek wykonania pomiarów emisji hałasu dla całej drogi lub dla wybranych, najwrażliwszych obszarów. Dla inwestycji przemysłowych najczęściej wykonuje się pomiary emisji hałasu oraz pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza.

Jak możemy Ci pomóc w przygotowaniu Analizy porealizacyjnej?

 Oferujemy opracowanie analizy porealizacyjnej w pełnym zakresie, obejmującym zarówno część pomiarową, jak i opisowo analityczną. Pracownicy naszego laboratorium pomiarowego wykonają pomiary emisji hałasu oraz pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza. Pracownicy działu odpowiedzialnego za procedury inwestycyjne sporządzą część opisową, porównają warunki realizacji przedsięwzięcia z uwarunkowaniami wskazanymi w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zestawią wyniki pomiarów z emisją szacowaną na etapie realizacji przedsięwzięcia, a także wskażą ewentualne rozbieżności i ocenią ich istotność.

Szczegółowych informacji, na temat naszych usług z zakresu przygotowania analizy porealizacyjnej, udzielamy drogą telefoniczną lub mailową. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.