O GRUPIE EKONORM

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Od 1997 r. roku EkoNorm służy doświadczeniem w zakresie dostosowania standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

Dofinansowanie ze środków UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP - REACT-EU

Tytuł projektu: Innowacyjna metoda wykonywania akredytowanego pomiaru emisji niezorganizowanej (rozproszonej) lotnych związków organicznych dzięki zastosowaniu analizatora z detektorami typu PID i FID

Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2022-04-01 – 2023-05-30
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest rozbudowa i unowocześnienie stanu wyposażenia laboratorium badawczego, zrealizowane poprzez zakup innowacyjnego analizatora stężeń lotnych związków organicznych (LZO), wyposażonego w dwa detektory: fotojonizacyjny (PID) i płomieniowo-jonizacyjny (FID), oraz wdrożenie w laboratorium bazującej na nim nowej metodyki pomiarów emisji rozproszonej LZO, w ramach posiadanej akredytacji na zgodność z systemem ISO 17025.;
 

Wartość projektu: 209 045,89 PLN
Dofinansowanie / środki unijne: 78 200,00 PLN

Zakładane efekty, główne korzyści: Dzięki zakupowi nowego, innowacyjnego analizatora utrzymane zostaną techniczne możliwości dalszego wykonywania pomiarów emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych (LZO). Jego parametry techniczne pozwalają na wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, a w efekcie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w tym obszarze. Podkreślić należy iż projekt wprowadza innowację technologiczną w skali kraju.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w EkoNorm Sp. z o.o.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 538 039,16 PLN
Wartość dofinansowania: 403 773,27 PLN
Udział Unii Europejskiej: 343 207,28 PLN
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu zawieszonego.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 241 650,96 PLN
Wartość dofinansowania: 79 733,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiot projektu: przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii analizy składu frakcyjnego pyłu oraz nowej techniki poboru próby pyłu. Dzięki nabyciu laserowego miernika wielkości cząstek i impaktora kaskadowego, możliwe było ulepszenie usługi pomiaru stężenia pyłu PM10, oraz wprowadzenie trzech nowych: poboru próby pyłu zawieszonego, pomiaru stężenia i emisji pyłu PM2.5 i analizy granulometrycznej pyłu. W efekcie możliwe stało się oferowanie klientom spójnego pakietu usług umożliwiających rejestrację i ułatwiających ocenę zagrożenia środowiska powodowanego przez emisję pyłu zawieszonego, a co za tym idzie dostarczenie danych niezbędnych dla dostosowania technologii do wymogów ochrony środowiska.

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności EkoNorm Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu innowacyjnego mobilnego zestawu badawczego do kontroli szczelności instalacji, rurociągów gazowych i pomiarów emisji niezorganizowanej.
Nazwa Beneficjenta: EkoNorm Sp. z o.o.
Wartość projektu: 501 102,00 PLN
Wartość dofinansowania: 244 440,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii detekcji nieszczelności w instalacjach służących do produkcji, przesyłu i magazynowania substancji, w skład których wchodzą związki organiczne.