LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Wykrywanie Nieszczelności

Monitoring i wykrywanie nieszczelności na instalacjach

MONITORING NIESZCZELNOŚCI NA INSTALACJACH:

Jako firma EkoNorm oferujemy monitoring emisji niezorganizowanej nieszczelności instalacji przemysłowych, zgodnie z systemem OGI/LDAR, w oparciu o normę PN-EN 15446:2008: Niekontrolowana i rozproszona emisja Stężenie par (LZO). Norma ta wchodzi w zakres naszej akredytacji AB 877.

Czym jest LDAR?

LDAR to skrót angielskojęzycznej nazwy programu mającego na celu detekcję występowania nieszczelności w instalacjach przemysłowych służących do produkcji, przesyłu i magazynowania substancji organicznych. Leak Detection And Repair (tłum. wykryj nieszczelność i napraw), Opracowany został przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA), w celu monitorowania i kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych.

W europejskim prawodawstwie wymogi dotyczące monitorowania zostały wprowadzone na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Monitorowanie przeprowadza się zgodnie z normami CEN lub ISO (Art. 70). Dyrektywa nakazuje operatorom instalacji, w tym instalacji z użyciem rozpuszczalników organicznych, prowadzenie i monitorowanie instalacji zgodnie z wymogami tzw. BAT Conclusions (Art. 16). 

BAT Conclusions są to standardy wydawane w formie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej. Pierwsze BAT Conclusions, zawierające wymóg prowadzenia monitoringu emisji niezorganizowanej, zostały wydane dla przemysłu związanego z rafinacją ropy naftowej i gazu (Decyzja 2014/738/UE z dnia 9 października 2014 r.) Decyzja ta nakazuje m.in. monitorowanie rozproszonych emisji LZO do powietrza na terenie całego zakładu (z zastosowaniem techniki optycznego obrazowania gazów), a także zapobieganie i ograniczanie emisji LZO, poprzez stosowanie programu wykrywania nieszczelności i napraw, który oparty będzie na analizie ryzyka LDAR.

Kolejną zmianą, na którą należy zwrócić uwagę, jest Decyzja wykonawcza Komisji ( UE) 2016/902 z 30 maja 2016 r., ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym), która dotyczy:

Prowadzenia obowiązku monitoringu emisji niezorganizowanej z nieszczelności wszystkich instalacji sektora chemicznego. Wymagane monitorowanie niezorganizowanych emisji LZO obejmuje następujące techniki (BAT 5):

 • Metoda próbkowania wycieku „sniffing” – odbywa się z wykorzystaniem detektora fotojonizacyjnego (PID) oraz detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Analizatory te umożliwiają bezpośredni pomiar stężeń substancji, które wydobywają się z nieszczelności i ilościowe określenie wycieku;
 • Metoda optycznego obrazowania gazów (Optical Gas Imaging, OGI) – polegająca na wykorzystaniu kamery optycznej, która wykrywa na odległość obecność lotnych związków organicznych. Zastosowanie tej technologii ogranicza straty i ryzyko związane z ulatnianiem się substancji wskutek nieszczelności instalacji. Umożliwia też wyższą, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, efektywność prac.

Wszystkie elementy zestawu pomiarowego posiadają świadectwa zgodności z wymaganiami ATEX.

Jakim podmiotom szczególnie polecamy monitoring nieszczelności na instalacjach systemem LDAR?

Nasze usługi z tego zakresu kierujemy głównie do jednostek takich jak:

 • Firmy z branży remontowej, instalacyjnej i montażowej, realizującej swe usługi w branżach: petrochemicznej, rafineryjnej, chemicznej, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego;
 • Działy utrzymania ruchu, ochrony środowiska, zarządzania bezpieczeństwem, odbioru inwestycji;
 • Służby prewencyjne;
 • Administratorzy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • Firmy ubezpieczeniowe.

ZASTOSOWANIE LDAR

 • monitoring szczelności instalacji;
 •  kontrolę przesyłu i magazynowania;
 •  ilościowe szacowanie wielkości wycieku przy użyciu analizatorów z detektorami typu PID i FID;
 •  cyfrową rejestrację przeprowadzanych badań;
 •  wykonywanie inspekcji instalacji z bezpiecznej odległości;
 •  docieranie nawet do trudno dostępnych, rozległych i niebezpiecznych miejsc (do 150 m);
 •  optyczną wizualizację wycieku gazów (OGI);
 •  realizację zadań stawianych przez program LDAR;
 •  zminimalizowanie zagrożenia pożarowego i wybuchowego;
 •  kontrolę jakości przeprowadzanych prac remontowo-inwestycyjnych.
  •  

Dzięki temu ochrona środowiska utrzymana jest na najwyższym możliwym poziomie, a wykrywanie lotnych związków organicznych jest skuteczniejsze.

Ponadto, wdrożenie systemu LDAR umożliwia precyzyjne wykrycie nieszczelności, co przynosi operatorom instalacji wymierne korzyści w postaci:

 • ograniczenia strat surowcowych i produktowych;
 • redukcji potencjału wystąpienia awarii przemysłowej, związanej z niekontrolowanym wydobywaniem się substancji o charakterze toksycznym, palnym, wybuchowym lub złowonnym;
 • zminimalizowania emisji substancji chemicznych do środowiska i umożliwienia wiarygodnego oszacowania emisji niezorganizowanej (w szczególności do powietrza);
 • zmniejszenia oddziaływania instalacji i jej elementów na stan atmosfery i środowisko;
 • optymalizacji kosztów remontów i wymiany armatury;
 • możliwości przeprowadzenia kontroli jakości i bezpieczeństwa wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych w zakresie ich szczelności.
 •  

Wszystkie badania z zakresu wykrywania nieszczelności przeprowadzane są przez specjalistów z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego EkoNormu. Szczegółowych informacji, dotyczących monitoringu emisji niezorganizowanej i instalacji przemysłowych zgodnie z systemem LDAR, udzielamy drogą telefoniczną i mailową. Nasze Laboratorium Pomiarowe umożliwia także wykonanie innych pomiarów emisji substancji i energii do poszczególnych komponentów środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług!