LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pracownia Ochrony Powietrza

pomiar smogu, badanie zanieczyszczenia powietrza - pracownia ochrony środowiska
Pomiar zanieczyszczenia powietrza

NASZA PRACOWNIA OCHRONY POWIETRZA WYKONUJE:

Akredytowane pomiary stężeń i emisji substancji wprowadzanych do powietrza, w tym wg wymagań konkluzji BAT (BATC, BAT-AEL)
Wykonujemy pomiary emisji substancji powstających w szerokiej gamie procesów przemysłowych, energetycznych, komunalnych, a także mechanicznego i biologicznego przetwarzanie odpadów stałych lub półpłynnych, fizyczno-chemicznego przetwarzania odpadów kalorycznych oraz regeneracji zużytych rozpuszczalników do powietrza:

 • gazowych produktów spalania (paliw, biogazów, biomasy, gazów poprocesowych),
 • substancji organicznych,
 • substancji nieorganicznych, w tym amoniak i siarkowodór,
 • sumy lotnych związków organicznych LZO (TVOC), oraz VHC, VFC CFC, HCFC,
 • pyłu ogółem,
 • pyłu PM2,5 i PM10 – metoda impakcyjna,
 • gazów składowiskowych,
 • metali i ich związków,
 • niekontrolowanej i rozproszonej emisji z instalacji przemysłowych i technologicznych (LZO),
 • dioksyny PCCD/F, dioksynopodobne PCB,
 • odorów,
 • imisji w powietrzu atmosferycznym.
Akredytowane pomiary skuteczności pracy instalacji ochrony powietrza:
 • odpylanie, odsiarczanie, odazotowanie,
 • redukcja, dopalanie, adsorpcja, absorpcja związków organicznych i nieorganicznych.
Akredytowane pomiary parametrów gazów sprężonych (sprężone powietrze) ogólnego stosowania zgodnie z PN ISO 8573-2:2000:
 • zawartość oleju,
 • ilość cząstek,
 • punkt rosy.

POMIAR CZYSTOŚCI I JAKOŚCI POWIETRZA W CAŁEJ POLSCE

EkoNorm zajmuję się badaniem i analizą powietrza atmosferycznego na terenie całego kraju. Wykonujemy szereg niezbędnych pomiarów do określenia wielkości zanieczyszczenia i emisji do powietrza substancji (spalin, pyłów, gazów, itp.). Wszystkie pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza wykonywane są przez specjalistyczny sprzęt, a próbki analizowane są w naszym akredytowanym laboratorium. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza określana jest na podstawie zebranych informacji, analiz, pomiarów i badań. Informacje te są kluczowe do określenia czystości i jakości powietrza w danym regionie.

POMIAR SMOGU

Wykonujemy również pomiar smogu w Polsce, wszelkie badania pyłu zawieszonego w powietrzu metodą grawimetryczną (manualna) i automatyczną.
Wszystkie działania wykonywane są zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska.

DODATKOWO

Laboratorium wykonuje również badania nie objęte zakresem akredytacji AB 877, ale w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji technicznych naszych pracowników. Laboratorium wykonuje pomiary wykorzystywane do optymalizacji procesów technologicznych oraz do doboru instalacji ochrony powietrza.