LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pracownia Badań Terenowych

Pracownia badań terenowych - EkoNorm

NASZA PRACOWNIA BADAŃ TERENOWYCH

Prowadzi objęte zakresem akredytacji działania z zakresu:
  • pobieranie do badań próbek ścieków, wód podziemnych, wód powierzchniowych
    oraz wód opadowych i roztopowych,
  • pobieranie do badań próbek gleb,
  • podstawowe analizy „in situ”.

AKREDYTOWANE POBORY ORAZ ANALIZY SĄ NIEZBĘDNE W CELU:

  • przygotowania przez operatorów instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, wydanego w trybie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) tzw. raportu początkowego zawierającego informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie,
  • analiz wód i ścieków wykonywanych w celu realizacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, regulowanych w tzw. pozwoleniach wodno-prawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych,
  • przeprowadzania monitoringu wód i ścieków realizowanego na potrzeby konieczności przekazywania wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
  • incydentalnych analiz wód i ścieków oraz gleb i ziemi wykonywanych na zlecenie przedsiębiorstw powiązanych z konsultacją w zakresie prawa ochrony środowiska. 

DODATKOWO

Przeprowadzamy również analizę ryzyka.

Raport początkowy i związana z nim podstawa prawna nowelizowana w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1101). Celem raportu początkowego jest określenie stanu zanieczyszczenia ziemi, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych substancjami, które mogą powodować ryzyko.

Raport jest kluczową częścią wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub wniosku o wydanie zmian pozwolenia integralnego w przypadku kluczowych zmian w ich funkcjonowaniu.