LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pracownia Analiz Instrumentalnych

Pracowania analiz instrumentalnych - EkoNorm
Pracownia analityczna

PRACOWNIA ANALITYCZNA

Pracownia analiz instrumentalnych, funkcjonująca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego EkoNormu, przeprowadza badania na zawartość substancji chemicznych. Oznaczenia wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami przez kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel.

Jakie badania wykonujemy w naszej pracowni analiz instrumentalnych?

W naszej pracowni analiz instrumentalnych wykonujemy akredytowane badania zawartości substancji organicznych i nieorganicznych w próbkach pobranych:

  • gazów odlotowych z instalacji przemysłowych i energetycznych,
  • powietrza na stanowiskach pracy,
  • powietrza atmosferycznego (imisja).

 

Przeprowadzamy także badania z zakresu oznaczania w substancjach organicznych i nieorganicznych zawartości:

  •  metali (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Sn, Zn, Fe) – w zgodności z normą Pn-EN 14385;
  • rtęci – w zgodności z normą PN-EN 13211;
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAH (także benzo(a)pirenu) – w zgodności z normą ISO 11338-2:2003;
  • formaldehydu – w zgodności z normą US EPA (metoda 316);
  • chlorowodoru – w zgodności z normą PN-EN 1911;
  • fluorowodoru – w zgodności z normą ISO 15713:2006;
  • składu frakcyjnego pyłu (z uwzględnieniem PM2,5 oraz PM 10) – w zgodności z normą PN-EN ISO 23210:2010.

Związki organiczne są analizowane głównie metodą chromatografii gazowej GC-FID (w tym węglowodory alifatyczne czy N,N-dimetyloformamidu) i  wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-FLD/DAD (aldehyd i PAH), natomiast związki nieorganiczne oznaczane są metodą spektrofotometryczną i potencjometryczną. Szczegółowe informacje na temat badań, które wykonuje nasza Pracownia Analiz Instrumentalnych, objęte są certyfikatem akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji numer AB 877 i znajdują się na stronie: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%20877.

Oferta naszej Pracowni Analiz Instrumentalnych obejmuje wykonywanie oznaczeń próbek pobranych przez wykwalifikowany personel Laboratorium,  jak również tych pobranych od zewnętrznych firm, dostarczonych do Laboratorium z całego kraju. Oznaczenia realizowane są w krótkich terminach, raport z badań jest opracowany w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty przyjęcia próbek. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących współpracy z pracownią analiz instrumentalnych, zapraszamy do kontaktu z naszym personelem.