BEZPIECZEŃSTWO

ZMIENIAMY PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem poprzez integrację na wszystkich poziomach działalności firmy.

Wymogi dyrektywy Seveso

Kompleksowa obsługa z zakresu SEVESO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Z ZAKRESU SEVESO

Proponujemy pełen zakres usług związanych zE spełnieniem wymagań Dyrektywy:
 • przygotowanie Zgłoszenia dla Zakładu ZZR i ZDR
 • sporządzenie Programu Zapobiegania Awariom (PZA)
 • pomoc w opracowaniu i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu ZZR i ZDR
 • opracowanie Raportu o bezpieczeństwie (ROB)
 • opracowanie Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (WPOR)
 • wyznaczanie zasięgu stref oddziaływania toksycznego gazów i stężeń par wybuchowych dla uwolnionych substancji niebezpiecznych z instalacji, zasięgu stref oddziaływania termicznego w razie pożaru, oraz zasięgów oddziaływania ciśnienia fali uderzeniowej i odłamkowania dla zbiorników.

CZYM JEST SEVESO?

Prowadzący zakład, w którym stosuje się materiały niebezpieczne zobowiązany jest przez prawo do spełnienia następujących wymogów:
Klasyfikacji zakładu: zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, należy dokonać analizy jakie chemikalia, o jakim stopniu niebezpieczeństwa oraz w jakich ilościach są używane w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie zakład klasyfikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).

Jeżeli Państwa zakład zaklasyfikowany jest jako jeden z wyżej wymienionych, niezbędne jest ustanowienie systemu bezpieczeństwa, który musi zawierać następujące elementy:

 • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej,
 • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom (PZA),
 • opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu,
 • opracowanie raportu o bezpieczeństwie,
 • opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
 • analiza ryzyka procesowego i określenie scenariuszy awaryjnych.

DODATKOWO

Nasza kadra to eksperci, którzy praktycznie zajmują się tematem wdrażania wymagań dyrektywy Seveso w obszarze produkcji przemysłowej. Tworzą ją specjaliści do spraw analizy ryzyka procesowego oraz wszelkich zagadnień związanych z pełną ochroną przeciwpożarową.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie udokumentowane certyfikatami krajowymi oraz międzynarodowymi. Nasze rozwiązania oparte na nowoczesnym systemie PSM (Process Safety Management) zostały z powodzeniem, praktycznie wprowadzone w kilku z największych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Oferujemy Państwu pełną pomoc w realizacji i wdrożeniu zarówno całościowym lub też poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa.