BEZPIECZEŃSTWO

ZMIENIAMY PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem poprzez integrację na wszystkich poziomach działalności firmy.

ATEX

Analiza zgodnie z wymaganiami ATEX

WYMAGANIA PRAWNE

Dla firm w których występują stanowiska z ryzykiem wybuchowym proponujemy analizę zgodnie z wymaganiami ATEX
  • analiza ryzyka wybuchowego – Ocena zagrożenia wybuchem (OZW),
  • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

CZYM JEST ATEX?

Dyrektywa narzuca obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”.
Dyrektywa wprowadzona jest do prawa polskiego poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931). W Dyrektywie tej zawarte są minimalne wymagania dla poprawy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników od ryzyka wynikającego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.