Wymogi dyrektywy Seveso

Wymogi dyrektywy Seveso

Prowadzący zakład, w którym stosuje się materiały niebezpieczne zobowiązany jest przez prawo do spełnienia następujących wymogów:

Klasyfikacji zakładu:  zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, należy dokonać analizy jakie chemikalia, o jakim stopniu niebezpieczeństwa oraz w jakich ilościach są używane w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie zakład klasyfikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).

Jeżeli Państwa zakład zaklasyfikowany jest jako jeden z wyżej wymienionych, niezbędne jest ustanowienie systemu bezpieczeństwa, który musi zawierać następujące elementy:

  • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej,
  • sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom (PZA),
  • opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu,
  • opracowanie raportu o bezpieczeństwie,
  • opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
  • analiza ryzyka procesowego i określenie scenariuszy awaryjnych.

Nasza kadra to eksperci, którzy praktycznie zajmują się tematem wdrażania wymagań dyrektywy Seveso w obszarze produkcji przemysłowej. Tworzą ją specjaliści do spraw analizy ryzyka procesowego oraz wszelkich zagadnień związanych z pełną ochroną przeciwpożarową. Posiadamy wieloletnie doświadczenie udokumentowane certyfikatami krajowymi oraz międzynarodowymi. Nasze rozwiązania oparte na nowoczesnym systemie PSM (Process Safety Management) zostały z powodzeniem, praktycznie wprowadzone w kilku z największych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
Oferujemy Państwu pełną pomoc w realizacji i wdrożeniu zarówno całościowym lub też poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV – Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) Rozporządzeniw Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.(Dz. U. z 2002r., nr 58, poz. 535) ze zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz.U. Nr 30, poz 208).

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2