REACH

REACH

We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 czerwca 2007 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie REACH – (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które narzuca importerom, producentom, a w szczególnych przypadkach, także dalszym użytkownikom obowiązek rejestracji substancji chemicznych wprowadzanych do obrotu (również na własny użytek) w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Ekonorm świadczy szeroko zakrojone usługi wspomagające dopełnienie obowiązków wynikających z REACH:

Dla producentów lub importerów substancji (substancji w mieszaninach):

  • przeprowadzenie rejestracji wstępnej lub tzw. późnej rejestracji wstępnej dla podmiotów, które zamierzają rozpocząć wprowadzanie do obrotu substancji
  • przeprowadzenie procedury rejestracji właściwej substancji produkowanych lub importowanych na terenie Unii Europejskiej (jako strona trzecia, z pełnomocnictwa lub jako konsultant)
  • pomoc w obsłudze programu do rejestracji – IUCLID 5.6.

Dla wytwarzających odpady, które są przetwarzane przez odbiorców:

  • analiza przypadku z opinią prawną
  • przeprowadzenie tzw. rejestracji wstępnej
  • przeprowadzenie procedury rejestracji właściwej substancji wchodzącej(-cych) w skład odpadu produkowanych lub importowanych na terenie Unii Europejskiej (jako strona trzecia, z pełnomocnictwa lub jako konsultant).

Dla użytkowników, dystrybutorów substancji lub preparatów:

  • określenie obowiązków Zakładu wynikających z REACH
  • nadzór prawny w zakresie REACH (ankietowanie dostawców, kontrola poprawności kart charakterystyki i zastosowań substancji w Zakładzie, nadzór nad korespondencją z dostawcami i kontrahentami).

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2