Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko

Jeśli planujesz realizację nowej inwestycji lub remont, modernizację istniejącego obiektu, to planowana przez Ciebie inwestycja może powodować wpływ na stan poszczególnych komponentów środowiska, co może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniem raportu.

Sprawdź, czy dla planowanej inwestycji powinieneś uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Dane do sporządzenia raportu:

 • dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną dla terenu inwestycji. Inne uzgodnienia, które pozyskane zostały dla przedmiotowej inwestycji (m.in. uzgodnienia zjazdów, uzgodnienia z konserwatorem zabytków itp.)
 • szczegółowe dane odnośnie gospodarki odpadowej planowanej do prowadzenia na terenie inwestycji,
 • szczegółowe dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej planowanej do prowadzenia na terenie inwestycji,
 • szczegółowe dane odnośnie źródeł hałasu planowanych do użytkowania na terenie inwestycji,
 • szczegółowe dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej planowanej do prowadzenia na terenie inwestycji,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu, jeżeli jego obowiązek zostanie narzucony przez organ rozpatrujący wniosek.

Raport oddziaływania na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie inwestycji na wszystkich jego etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania oraz ewentualnej likwidacji.

Co może wydłużyć procedurę inwestycyjną z punktu widzenia ochrony środowiska:

 • wrażliwość terenu,
 • konflikty społeczne,
 • tereny chronione,
 • tereny NATURA 2000,
 • sąsiedztwo zabudowy wrażliwej,
 • stan środowiska:
  • zanieczyszczenie gruntu,
  • procedury kompensacyjne.

OOŚ

Jest to instrument prawny umożliwiający określenie wpływu:

 • planowanego przedsięwzięcia (nowobudowanego, modernizowanego lub rozbudowywanego),
 • na poszczególne komponenty środowiska (stan powietrza, wód i gruntów, stan fauny i flory, ukształtowanie powierzchni ziemi, zabytki i dobra materialne, krajobraz i ludzi),
 • i możliwości jego użytkowania.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest to proces mające na celu szczegółową ocenę planowanego przedsięwzięcia. Elementy, które wchodzą w skład oceny:

 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wszystkich wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu inwestycyjnym.

Jedną z głównych funkcji oceny poza identyfikacją konkretnych oddziaływań, które planowane przedsięwzięcie może powodować w środowisku, jak również ich skali, jest wskazanie sposobów zapobiegania, ograniczania lub minimalizowania skutków realizacji planowanej inwestycji.

W trakcie przeprowadzania oceny, poza wariantem planowanym do realizacji, analizowane są również inne rozwiązania realizacji planowanego przedsięwzięcia, w tym wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Postępowanie w sprawie oceny kończy się uzyskaniem przez Inwestora decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Ocena oddziaływania na środowisko może być przeprowadzona dwukrotnie:

 • w postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych:
  • o pozwoleniu na budowę,
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o pozwoleniu na kontynuację robót budowlanych,
  • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w zakresie lotniska użytku publicznego.

Grupy inwestycji, w których jest konieczne przeprowadzenie oceny i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko:

  Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w tym:

 • przedsięwzięcia zaliczane do tzw. grupy I, (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),
 • przedsięwzięcia zaliczane do tzw. grupy II, dla których właściwy organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia tej oceny (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Obie kategorie przedsięwzięć wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które zostaną zakwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). W § 2 rozporządzenia wskazane są rodzaje planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w § 3 rozporządzenia – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Podstawowe akty prawne

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.(Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.). Opisująca co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.):
  • rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. a.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Organy administracji uczestniczące w procedurze inwestycyjnej

 • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • dla scalania, wymiany lub podziału gruntów: starosta,
 • dla zmiany lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny: dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • dla dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, oraz dla sztucznych zbiorników wodnych – będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także dla zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, dla przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych lub obszarach morskich : regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 • organ ten jest właściwy także dla decyzji środowiskowych wydawanych w razie zmiany lub rozbudowy ww. przedsięwzięć oraz dla decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie „spec-ustawy” przeciwpowodziowej.

Ponowna ocena ooś

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi zupełnie nowe rozwiązanie wprowadzone przez u.o.o.ś. Jest ona przeprowadzana na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji środowiskowej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponowna ocena jest przeprowadzana, jeżeli:

 • konieczność taka została stwierdzona w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • konieczność taka została stwierdzona przez organ wydający pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • na wniosek inwestora, złożony do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 • jeżeli organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stwierdzi, że we wniosku o wydanie ww. decyzji środowiskowej zostały dokonane zmiany.

Jak jej uniknąć?

 • ogólność zapisów w DUŚ,
 • brak specyfikacji urządzeń,
 • brak dokonywania znaczących zmian.

EkoNorm wykona dla Twojego przedsięwzięcia OOŚ i kompleksowo sporządzi raport o oddziaływaniu na środowisko. Działamy na terenie całego kraju Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2