Przepisy ADR

Przepisy ADR

Przepisom ADR podlega uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, czyli podmioty wymienione w Umowie ADR, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych tj.: nadawca, przewoźnik, odbiorca, załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera cysterny. Każdy uczestnik na podstawie przepisów Umowy ADR ma przypisane obowiązki i czynności niezbędne dla zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w łańcuchu przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych działają w świetle przepisów:

 • umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznychm (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
 • oświadczenia Rządowego z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 27, poz. 162 j.t. zał. z późn. zm.).

 

Podmioty zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych mają  obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie (do dnia 28 lutego) sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na siedzibę wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego oraz  archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

 

Doradcą ds. bezpieczeństwa może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła kurs doradcy,
 • posiada ważne świadectwo doradcy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 

Zadania doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

Generalnie głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur regulujących i ujednolicających realizację czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz kontrolą zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w Umowie ADR i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Do zadań doradcy należy w szczególności:

 • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • stwierdzenie zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych i umowie ADR
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych, w terminie do dnia 28 lutego
 • sporządzenie raportu powypadkowego, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko
 • szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR.

                                

Typowy zakres usług Doradcy ADR realizowanych dla przedsiębiorstw nie będących przewoźnikami (nadawcy/odbiorcy towarów niebezpiecznych) obejmuje:

 • doradztwo dot. klasyfikacji towarów niebezpiecznych, w tym odpadów (kryteria klasyfikacji wg ADR)
 • doradztwo dotyczące zasad i metodyki doboru opakowań, w których poszczególne towary mogą być transportowane na zasadach określonych w ADR
 • doradztwo dotyczące zasad znakowania sztuk przesyłki i jednostek transportowych wg ADR
 • organizacja i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dedykowanych dla pracowników firmy (szkolenia ogólne, stanowiskowe i z zakresu bezpieczeństwa)
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa i list kontrolnych
 • opracowywanie i wdrażanie wzorów dokumentów przewozowych
 • realizacja okresowych audytów i tworzenie raportów dotyczących zgodności przedsiębiorcy z wymaganiami przepisów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorcy
 • sporządzanie sprawozdań powypadkowych.

 

Sankcje karne:

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z obowiązujących przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł (załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). Za nie wyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – kara pieniężna 5 000 zł. Za nie przesłanie terminowo rocznego sprawozdania od 200 do 5 000 zł.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2