Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji oraz przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane. Naszym głównym celem jest szybkie i sprawne uzyskanie potrzebnego pozwolenia dla naszych klientów.

Pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska zostało wprowadzone do prawa wspólnotowego dyrektywą Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku. Dotyczy ona zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 257 z 10.10.1996, s. 26, z późn. zm.) – dalej dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control). Do prawa polskiego przepisy Dyrektywy zostały implementowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).
Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, że w odniesieniu do instalacji przemysłowych zastępuje ono cząstkowe pozwolenie środowiskowe (sektorowe), obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania. Jeżeli osoba posiada pozwolenie zintegrowane, to żadne inne pozwolenia sektorowe (na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz wytwarzanie odpadów) nie jest wymagane.

W przypadku prowadzenia instalacji uwzględniając jej rodzaj i skalę:

 • może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska,
 • zalicza się do instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055),

Wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego:

 • Typy oraz rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Instalacje wymagające odpowiednich pozwoleń zintegrowanych powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych (art. 204 ust. 1 p.o.ś.). Zgodnie z art. 3 pkt 10 p.o.ś., przez najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques) rozumie się najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

Pozwolenie zintegrowane wymaga wniosku o wydanie, który powinien spełniać wymagania szczegółowe określone w art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uwidaczniać całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik.

Kto wydaje pozwolenie?

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska jest starosta, lub marszałek województwa w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Pozwolenie zintegrowane powinno zawierać:

   • rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
   • wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,
   • maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach,
   • jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska.
    • wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
    • dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
   • źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
   • termin, od którego jest dopuszczalna emisja.

W odniesieniu do instalacji, które wymagają odpowiednie pozwolenie zintegrowane powinny określać również:

   • rodzaj prowadzonej działalności,
   • sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,
   • sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,
   • wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów, oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
   • ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
   • ilość wykorzystywanej wody,
   • sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii,
   • sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane,
   • sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

W przypadku wprowadzania tzw. istotnej zmiany, która może powodować wzrost negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko konieczne jest każdorazowo wcześniejsze dostosowanie warunków pozwolenia do zmienionych okoliczności, względnie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, jeżeli wprowadzana zmiana spowoduje, iż spełnione będą kryteria kwalifikujące instalację jako wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z art. 216 p.o.ś., organ właściwy do wydania pozwolenia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych.

W przypadku, gdy nastąpiłą zmiana w nalepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez podawania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska, to wydane pozwolenia zintegrowane również wymagają analizy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy. Nasz specjalista z przyjemnością doradzi i wyjaśni wszelkie formalności związane z otrzymaniem wymaganego pozwolenia.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2