Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia i operaty wodnoprawne

Pozwolenie wodno-prawne wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.

 • Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 , z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. w przypadku:
  • szczególnego korzystania z wód,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
  • wykonywania urządzeń wodnych,
  • wykonywania regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wody,
  • rolniczego wykorzystania ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenia wody podziemnej,
  • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

W myśl art. 128 ust. 1 prawa wodnego., w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Dalsza część tego przepisu wskazuje konkretne parametry, które w pozwoleniu wodnoprawnym powinny być ustalone w zależności od tego, na jakiego rodzaju działalność pozwolenie to jest udzielane.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodno-prawnych jest (w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji):

 • starosta,
 • marszałek województwa,
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

Do wniosku dołącza się wymaganą prawem dokumentację:

 • operat wodno-prawny,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

W zależności od wnioskowanego pozwolenia, wymagane jest dołączenie dodatkowej dokumentacji:

 • instrukcja gospodarowania wodą,
 • dokumentacja hydrogeologiczna,
 • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Treść operatu wodnoprawnego określa art. 132 prawa wodnego wskazując, że składa się on z dwóch części: opisowej i graficznej. Dodatkowo operat wodnoprawny winien być sporządzony, także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś jego część graficzna w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2