Pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

Pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 180a Prawa ochrony środowiska, wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg. odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a prowadzący zbieranie obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać dalej, jednak wyłącznie podmiotom, które uzyskały wymaganą prawem decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2