Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Obowiązek uzyskania pozwolenia emisyjnego dotyczy korzystania ze środowiska, które wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska i związane jest z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, do wód lub do ziemi i/lub wytwarzanie odpadów.
Jeśli prowadzenie instalacji powoduje powyższe emisje wymaga uzyskania sektorowego pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do poszczególnych elementów środowiska.

Pozwolenia sektorowe uzyskuje się na następujące rodzaje emisji:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytwarzanie odpadów.

Prowadzący instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza zobowiązany jest do zgłoszenia tej instalacji lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Konieczność dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów określona została w odpowiednich rozporządzeniach.

 • instalacje wymagające zgłoszenia wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza instalacji nie wymaga pozwolenia.
 • ponadto, pozwolenia nie wymagają instalacje do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu,
  • instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
 • oraz instalacje:
  • nie objęte standardami emisyjnymi, w przypadku, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Standardy i dopuszczalne wartości emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. (Dz.U. z 2014 r. ,poz.1546)
Wydanie pozwolenia (w przypadku gdy na obszarze, na którym planowana jest realizacja instalacji, zostały przekroczone standardy jakości powietrza) możliwe jest jeśli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów. Wydanie takiego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.

Wniosek strony o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji powinien być sporządzony zgodnie z art.184 ust. 2-18, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Organem właściwym do wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta, Marszałek województwa, za wyjątkiem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, wówczas jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2