Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza

Pracownia ochrony powietrza realizuje akredytowane prace monitoringowe i pomiarowe w zakresie pomiarów czystości, jakości i emisji zanieczyszczenia powietrza oraz zajmujemy się wykonaniem studium ochrony powietrza na terenie całego kraju.

Pomiar czystości i jakości – Studium Ochrony Powietrza

EkoNorm zajmuję się badaniem i analizą powietrza atmosferycznego na terenie całego kraju. Wykonujemy szereg niezbędnych pomiarów do określenia wielkości zanieczyszczenia i emisji do powietrza substancji (spalin, pyłów, gazów, itp.). Wszystkie pomiary emisji wykonywane są przez specjalistyczny sprzęt, a próbki analizowane są w naszym akredytowanym laboratorium. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza określana jest na podstawie zebranych informacji, analiz, pomiarów i badań. Informacje te są kluczowe do określenia czystości i jakości powietrza w danym regionie.

Pomiar smogu

Wykonujemy również pomiar smogu w Polsce, wszelkie badania pyłu zawieszonego w powietrzu metodą grawimetryczną (manualna) i automatyczną.

Wszystkie działania wykonywane są zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska.

W skład naszych działań pomiarowych wchodzi:

 • pomiar czystości powietrza,
 • pomiar jakości powietrza,
 • pomiar smogu,
 • pomiar zanieczyszczenia powietrza,
 • pomiar emisji zanieczyszczeń,
 • analiza składu frakcyjnego pobranych jak i przekazanych próbek pyłu, metodą dyfrakcji laserowej (zakres oznaczeń od 0,1 do 2000 um) w tym frakcji PM10/PM 2,5.
 • analiza metodą chromatografii gazowej GC próbek własnych jak i przekazanych,
 • analiza metodą chromatografii cieczowej HPLC próbek własnych jak i przekazanych,
 • emisja gazowych produktów spalania z zastosowaniem metodyk: referencyjnej – absorpcji w podczerwieni (IR) oraz elektrochemicznej,
 • emisja lotnych związków organicznych LZO (TVOC) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
 • emisja lotnych związków organicznych z wyłączeniem metanu NMLZO (TVOC) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
 • emisja substancji organicznych wraz z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej i cieczowej,
 • emisja związków nieorganicznych (min. chlorowodoru, fluorowodoru, cyjanowodoru, siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów),
 • emisja i składu gazu składowiskowego oraz biogazu,
 • emisja substancji pyłowych do powietrza metodą grawimetryczną,
 • emisja pyłów o frakcjach PM2,5 – PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
 • pobieranie próbek pyłu do oznaczeń na zawartość metali ciężkich (min. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Hg),
 • pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków nieorganicznych (min. amoniak, cyjanowodór, chlor, chlorowodór, fluorowodór, siarkowodór, izocyjaniany (TDI i MDI), ozon, kwas octowy, kwas siarkowy, związki fluoru),
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężeń i emisji dioksyn PCDD i furanów PCDF,
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężeń i emisji aldehydów (formaldehyd, akrylaldehyd, acetaldehyd),
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężeń i emisji aldehydów (formaldehyd, akrylaldehyd, acetaldehyd),
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężeń i emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA PAH (benzo(a)piren; naftalen, benzo(b)fluoranten; benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren),
 • pobieranie próbek do oznaczania substancji w powietrzu atmosferycznym (imisja): związków organicznych: węglowodory alifatyczne, aromatyczne, merkaptany oraz nieorganicznych: NO2, SO2, Cl2,
 • pomiaru skuteczności odpylania,
 • pomiaru skuteczności urządzeń ochrony powietrza w zakresie: SO2, NO2, metali ciężkich, związków organicznych i nieorganicznych,
 • pomiaru wydajności wentylacji i klimatyzacji,
 • pomiaru natężenia przepływu gazu w przewodach,
 • pobieranie próbek sprężonego powietrza do określania zawartości oleju w postaci aerozolu zgodnie z PN-ISO 8573-2:2000, oraz zawartości cząstek i określenia punktu rosy.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej analizy lub pomiaru jakości powietrza czy studium ochrony powietrza atmosferycznego, to skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy. Wykonujemy kompleksowo pomiary emisji.
Zapraszamy do współpracy.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2