Operat wodnoprawny – środowiskowy

Operat wodnoprawny – środowiskowy

Nasza Firma zajmuje się przygotowaniem wniosków o operaty wodnoprawne, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zajmujemy się również przygotowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w zakresie zgodnym z w ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
W ramach skompletowania danych do wniosku przeprowadzamy prace terenowe, obejmujące swym zakresem wykonanie pomiarów, określenia składu gatunkowego oraz lokalizacji wnioskowanych drzew i krzewów. Zebrane dane są analizowane, a następnie przedstawiane w odpowiednim opracowaniu wraz z załącznikiem graficznym.

Operat wodnoprawny to kluczowy dokument dołączany do wniosku o przyznanie pozwolenia wodnoprawnego, który powinien zawierać określone wymagania w części zarówno opisowej, jak i graficznej.

W części opisowej powinny znajdować się informacje:

 • określające cel oraz zakres korzystania z wód,
 • dotyczące rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugi,
 • dotyczące stanu prawnego nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych z uwzględnieniem siedzib i właścicieli,
 • dotyczące wskazania obowiązków podmiotu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich,
 • dotyczące opisu technicznego i lokalizacji urządzeń wodnych,
 • dotyczące charakterystyki wód objętych pozwoleniem,
 • dotyczące ustaleń, które wynikają z warunków użytkowania wód regionu wodnego,
 • dotyczące ustalenia wpływu gospodarki wodnej na obszar wody powierzchniowej i podziemnej,
 • dotyczące planowanego okresu rozruchu i sposobu postępowania w przypadku: rozruchu, zakończenia działalności, awarii lub uszkodzenia urządzeń oraz rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych podczas tych sytuacji,
 • dotyczące formy ochrony przyrody w zasięgu zamierzonego oddziaływania.

W części graficznej operat wodnoprawny powinien zawierać:

 • plan wszystkich urządzeń wodnych oraz zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowane wykonanie urządzeń wodnych z oznaczeniem nieruchomości (z powierzchnią) na mapie sytuacyjno wysokościowej terenu.
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych i koryt wody płynącej w obrębie oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat techniczny lub funkcjonalny urządzeń wodnych.

badanie terenowe - operat wodnoprawny

Dodatkowe informacje jakie powinien zawierać operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie na pobór wód:

 • zakres wielkości poboru wody, maksymalny pobór godzinowy oraz średni w przeciągu doby,
 • szczegółowy opis techniczny urządzeń przeznaczonych do poboru wody,
 • określenie rodzajów urządzeń przeznaczonych do rejestracji i pomiaru poboru wody,
 • określenie częstotliwości i zakresu wykonywania analiz pobieranej wody.

W przypadku operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub kanalizacji, powinno się dodatkowo uwzględnić informacje dotyczące:

 • schematu technologicznego razem z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych surowców, materiałów oraz paliw, które są istotne w wymaganiach ochrony środowiska,
 • ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach,
 • wyników pomiarów ilości i jakości ścieków, tylko w przypadku gdy ich prowadzenie było wymagane,
 • opisu instalacji i urządzeń służących do gromadzenia ścieków, oczyszczania oraz ich odprowadzania,
 • określonych zakresów i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków lub analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca wydalania ścieków,
 • opisu urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu oraz składu odprowadzanych substancji (ścieków),
 • opisu jakości wody w miejscu wprowadzania ścieków,
 • sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Rodzaje pozwoleń

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w zależności od rodzaju:

 • Urządzeń wodnych (np. budowli wodnych, zbiorników, stawów czy urządzeń pobierających wody powierzchniowe oraz podziemne).
 • Regulacji wód.
 • Wykorzystania ścieków.
 • Urządzeń kanalizacyjnych (np. wprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących własnością danego przedsięwzięcia.).
 • Korzystania z wód (np. wprowadzanie ścieków, pobór i odprowadzanie wód czy wydobywanie materiałów z wód – żwir, piasek itp.).
 • Odprowadzania wód opadowych.
 • Obniżenie poziomu wody w dłuższym okresie czasowym.
 • Gromadzenie ścieków lub odpadów (np. w pobliżu wód leczniczych.).
 • Wprowadzanie do wód (np. substancji, które niekorzystnie wpływają na rozwój glonów.).

Warto sporządzenie operatu oddać nam, gdyż posiadamy wieloletnie doświadczenie i duże kompetencje. Ponadto dokładnie i szczegółowo opisujemy dane przedsięwzięcie, co przyczynia się do szybszego rozpatrzenia i uzyskania decyzji środowiskowej. Kompleksowo realizujemy powierzone nam zadania, pilnując wszystkich formalności i służąc pomocą od początku, aż do uzyskania przez inwestora decyzji.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, nasz specjalista wyjaśni wszelkie formalności i odpowie na Państwa pytania.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2