ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Zarządzanie jakością w środowisku ISO-14001

Zarządzanie jakością w środowisku ISO-14001

Audyt środowiskowy dla firm

Zakłady przemysłowe, na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych, są zobowiązane do spełniania określonych wymogów i wypełniania konkretnych obowiązków na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Identyfikacja zobowiązań firmy i diagnoza aktualnej sytuacji jest niezwykle pomocna w optymalizowaniu działań, które mają na celu dalszą redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Aby zyskać pełną świadomość i kompletny obraz sytuacji, warto zlecić profesjonalistom audyt środowiskowy. Eksperci z EkoNormu przeprowadzą dla Ciebie wnikliwą, wieloaspektową analizę wpływu Twojego zakładu i wykorzystywanych instalacji na środowisko oraz pomogą w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Na czym polega i co obejmuje audyt w zakresie ochrony środowiska?

Audyt środowiskowy polega na identyfikacji stopnia spełniania przez firmę wymogów prawnych i przeprowadzeniu oceny zgodności działań podejmowanych przez zakład z zapisami prawa ochrony środowiska. Ma na celu określenie wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa – zarówno tych istniejących, jak i potencjalnych – związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku oraz kosztów działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami formalno-prawnymi.

Audyt środowiskowy obejmuje przegląd zakładu w celu identyfikacji i analizy następujących aspektów/ obszarów środowiskowych objętych uregulowaniami prawnymi:

 • Ogólnych wymagań prawnych – szczegółowe sprawdzenie koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń, a także niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.
 • Gospodarowania odpadami – zgłębienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami pod kątem prowadzonej ewidencji odpadów, konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, przegląd i weryfikacja miejsc magazynowania odpadów (z uwzględnieniem selektywnego zbierania z podziałem na główne rodzaje odpadów), dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami, a także określenie zobowiązań związanych z transportem drogowym odpadów niebezpiecznych.
 • Gospodarowania opakowaniami – analiza gospodarki opakowaniami na terenie przedsiębiorstwa, w celu określenia obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, a także ustalenia podległości przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy, w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.
 • Gospodarki wodno-ściekowej – ekspertyza działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego oraz ocena wywiązania się z obowiązku prowadzenia w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków, zgodnie z przepisami oraz z posiadanymi decyzjami i umowami. Bilans działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków, zobowiązań sprawozdawczych oraz finansowych wobec Wód Polskich.
 • Emisji do powietrza – identyfikacja wszystkich obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocena stopnia wywiązania się z nich (tj. weryfikacja dokumentacji związanej z identyfikacją występowania wszystkich źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję, wykonywanie pomiarów zgodnie z aktualnymi pozwoleniami, jak i wynikających z przepisów).
 • Oddziaływanie akustyczne – identyfikacja/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa, analiza przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełnienia wymogów ustawowych oraz wynikających z posiadanych decyzji.
 • Substancje niebezpieczne – ekspertyza działalności przedsiębiorstwa pod kątem produkcji, importu i dalszego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin; ekspertyza posiadanych kart charakterystyk, analiza obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia REACH, oraz obowiązków związanych z transportem drogowym substancji chemicznych.

Jak przebiega realizacja audytu, który zamawia firma?

W wyniku przeprowadzenia audytu środowiskowego zakładu zostaje sporządzony szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych, mających odniesienie do działalności zakładu, opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia audytu, ocenę zgodności wymagań (spełnia /nie spełnia) oraz propozycję działań korygujących i naprawczych.

Na kompletny audyt środowiskowy składają się:

 • Przeprowadzanie wizji lokalnej.
 • Przegląd dokumentów.
 • Sporządzenie raportu.

Usługa związana z przeprowadzeniem audytu może być uzupełniona o pomoc w utrzymaniu systemu ISO 14001, poprzez:

 • Przeprowadzanie audytów zerowych (wstępnych);
 • Tworzenie procedur i instrukcji;
 • Cykliczne informowanie o zmianach przepisów prawnych;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (pierwszej strony) oraz audytów drugiej strony;
 • Obecność w czasie audytów certyfikujących.

Do kogo skierowana jest usługa audytu środowiskowego?

Każda świadoma i chcąca się rozwijać firma powinna zlecić przeprowadzenie audytu, ponieważ jest doskonałym rozwiązaniem i cennym źródłem wiedzy. W szczególności rekomendujemy nasze usługi audytorskie dla podmiotów:

 • chcących zweryfikować stan formalno-prawny działalności firmy w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska;
 • pragnących dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i wymogów oraz podjąć outsourcing w zakresie ochrony środowiska;
 • posiadających wdrożony system ISO 14001, w celu sprawdzenia przestrzegania normy oraz przepisów prawa ochrony środowiska;
 • które chcą zweryfikować działalność w zakresie ochrony środowiska swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu środowiskowego?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt niesie ze sobą dla firmy zlecającej bardzo wiele korzyści, wśród których wymienić można:

 • ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji z tytułu nieprzestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych);
 • wdrożenie odpowiednich procedur, zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie;
 • kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa, któremu bliska jest ochrona środowiska;
 • kompleksowe zarządzanie aspektami ochrony środowiska w zakładzie, realizowane przez doświadczone osoby z branży ochrony środowiska;
 • obniżenie kosztów działalności zakładu;
 • obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanego z nimi negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu związanego z ochroną środowiska naszej firmie?

Należy zaznaczyć, że jako firma EkoNorm mamy na swoim koncie wiele audytów przeprowadzonych w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i profilu działalności. Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi i nie pozostawiamy naszych Klientów wyłącznie z suchymi wnioskami. Dajemy użyteczne porady, w jaki sposób zmieniać zastany stan rzeczy i pomagamy wprowadzać je w życie.

Poza audytem Twoja firma potrzebuje kompleksowych usług z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy? Możemy Ci pomóc! Sprawdź pełną ofertę naszych usług i skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.