ŚRODOWISKO

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pełna obsługa dużych i małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w zakresie norm ochrony środowiska.

Zarządzanie jakością w środowisku ISO-14001

NASI SPECJALIŚCI PRZYGOTUJĄ DLA TWOJEJ FIRMY

W zakresie instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym:

• dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń zintegrowanych,
• analiza BAT,
• raporty z realizacji warunków pozwoleń zintegrowanych,
• raporty początkowe.

W zakresie gospodarki odpadami: 

• dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń w zakresie wytwarzania odpadów,
dokumentacje do zmiany oraz wydania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 
operaty ppoż w zakresie magazynowania odpadów.

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

• dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2,
roczne raporty emisji CO2 oraz plany monitorowania emisji CO2,
analizy i ekspertyzy z zakresu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, w tym określanie wpływu źródeł emisji na jakość powietrza w otoczeniu zakładu,
analizy rozprzestrzeniania się substancji odorowych, w powietrzu – modelowe określanie oddziaływania na zapachową jakość powietrza,
wyznaczanie parametrów instalacji oraz wielkości emisji o dopuszczalnej wielkości emisji wprowadzania gazów.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

• dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz na odwadnianie zakładów górniczych.