Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Nasza oferta dotyczy:

  • Wyznaczenia stref zagrożonych wybuchem
  • Opracowania: Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
  • Wykonania: Analizy Ryzyka Wybuchowego

Nasza oferta jest skierowana do firm, na których terenie przetwarza się, produkuje, konfekcjonuje materiały palne zarówno w postaci ciekłej, gazowej czy też w postaci pyłów.

Jeżeli w Twoim zakładzie występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne, a nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref jesteśmy specjalistami, którym możesz zaufać. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.

Sporządzimy dla Państwa niezbędną dokumentację, przeprowadzimy analizę ryzyka wybuchowego, a także wyznaczymy strefy zagrożone wybuchem.

Podstawy prawne:

      Dyrektywa ATEX 137

Dyrektywa 99/92/EC (Dyrektywa ATEX 137) z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Skrót Atex 137 pochodzi od francuskiego wyrażenia Atmospheres Explosibles, czyli atmosfera wybuchowa.

Dyrektywa wprowadzona jest do prawa polskiego poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931). W Dyrektywie tej zawarte są minimalne wymagania dla poprawy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników od ryzyka wynikającego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Narzuca ona bowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”

Celem „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w miejscach pracy gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić, w ilościach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu poprzez podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych i technicznych polegających na eliminacji lub minimalizacji występowania atmosfer wybuchowych. Działania te powinny być nakierowane głównie na zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

         Dyrektywa sprzętowa i dyrektywa warunków pracy

Dyrektywa sprzętowa 94/9/WE oraz dyrektywa warunków pracy 1999/92/WE, dotyczą miejsc zagrożonych wybuchem, pracy w tych lokalizacjach oraz stosowanych urządzeń.

Mają one na celu ochronę pracowników w miejscach zagrożonych wybuchem, unifikację przepisów bezpieczeństwa pomiędzy krajami Unii Europejskiej i zapewnienie wolnych rynków dla urządzeń w wykonaniu Ex. Dyrektywa o warunkach pracy ATEX ma zastosowanie w takich zakładach produkcyjnych i miejscach pracy, gdzie ciecze łatwopalne, gazy, opary lub pyły mogą grozić wybuchem

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem obejmującej wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Celem opracowania jest klasyfikacja przestrzeni, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa dla właściwego doboru urządzeń stosowanych w tych przestrzeniach oraz ocena zagrożenia wybuchem.

Działanie to ma prowadzić do niedopuszczenia powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

 

 

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2