LDAR

LDAR

 

LDAR – co to jest i jakie daje korzyści

LDAR to skrót angielskojęzycznej nazwy programu mającego na celu detekcję występowania nieszczelności w instalacjach przemysłowych służących do produkcji, przesyłu i magazynowania substancji organicznych: Leak Detection And Repair – wykryj nieszczelność i napraw, Opracowany został przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA) w celu monitorowania i kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych.

W europejskim prawodawstwie wymogi dotyczące monitorowania, wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Monitorowanie przeprowadza się zgodnie z normami CEN lub zgodnie z normami ISO (Art. 70).

Dyrektywa nakazuje operatorom instalacji, w tym instalacji z użyciem rozpuszczalników organicznych, prowadzenie i monitorowanie instalacji zgodnie z wymogami tzw. BAT Conclusions (Art. 16).

BAT Conclusions są wydawane w formie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej. Pierwsze BAT Conclusions zawierające wymóg prowadzenia monitoringu emisji niezorganizowanej zostały wydane dla przemysłu: Rafinacja ropy naftowej i gazu (Decyzja 2014/738/UE z dnia 9 października 2014 r.) Decyzja nakazuje m.in..

  • BAT 6. W ramach BAT należy monitorować rozproszone emisje LZO do powietrza na terenie całego zakładu min. z zastosowaniem techniki optycznego obrazowania gazów;
  • BAT 18. Aby zapobiec rozproszonym emisjom LZO lub je ograniczyć, w ramach BAT należy stosować poniższe techniki związane z eksploatacją obiektu: Stosowanie programu wykrywania nieszczelności i napraw opartego na analizie ryzyka (LDAR) w celu identyfikacji nieszczelnych elementów i usuwania nieszczelności.

W opisie technik służących zapobieganiu emisjom do powietrza i ich kontroli wymienia Program LDAR, do którego realizacji służy np. metoda optycznego obrazowania gazów (Optical Gas Imaging).

 

W dniu 9 października 2014 r. została wydana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.
Konkluzje w części dotyczącej zarządzania zintegrowaną rafinerią, w celu zapobiegania i ograniczania emisji rozproszonych LZO nakazała stosowanie m.in. programu wykrywania nieszczelności i ich usuwania (LDAR).
Wymagane monitorowanie niezorganizowanych emisji LZO obejmuje m.in. metodę sniffing z zastosowaniem analizatorów FID lub PID, zastosowania matematycznych krzywych korelacji, czy metody optycznego obrazowania gazów (OGI).

2014-11-19_142719

Kolejna zmiana, na którą należy zwrócić uwagę jest Decyzja wykonawcza Komisji ( UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016r. która dotyczy:

Prowadzenia obowiązku monitoringu emisji niezorganizowanej z nieszczelności wszystkich instalacji sektora chemicznego ( decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym.) Wymagane monitorowanie niezorganizowanych emisji LZO obejmuje następujące techniki (BAT 5):

  • I, III – metoda próbkowania wycieku „sniffing” (np. z wykorzystaniem ręcznych detektorów FID lub PID) w połączeniu z obliczeniami emisji na podstawie uzyskanych wyników i matematycznych krzywych korelacji,
  • II – metody optycznego obrazowania gazów (Optical Gas Imaging, OGI).

W obu Konkluzjach BAT w opisie technik służących zapobieganiu emisjom do powietrza i ich kontroli wymieniony jest Program LDAR, do którego realizacji służy np. metoda optycznego obrazowania gazów (OGI).

http://www.ekonorm.pl/wp-content/uploads/2016/06/CELEX_32016D0902_PL_TXT-1.jpg


ldar-2

                TY WIDZISZ TO TAK                                MY WIDZIMY TO TAK

Wdrożenie systemu umożliwia wykrycie nieszczelności, co daje w konsekwencji wymierne korzyści operatorom instalacji:

  • ogranicza ich straty surowcowe i produktowe,
  • redukuje potencjał wystąpienia awarii przemysłowej, związanej z niekontrolowanym wydobywaniem się substancji o charakterze toksycznym, palnym, wybuchowym lub złowonnym,
  • minimalizuje emisję substancji chemicznych do środowiska i umożliwia wiarygodne oszacowanie emisji niezorganizowanej, w szczególności do powietrza,
  • zmniejsza oddziaływanie instalacji na stan atmosfery i ogranicza koszty korzystania ze środowiska,
  • optymalizuje koszty remontów i wymiany armatury,
  • pozwala na kontrolę jakości wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych w zakresie ich szczelności.

 

 

ldar

 

Zobacz czym się zajmujemy

m1

m2