LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pracownia Analiz Instrumentalnych

PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

NASZA PRACOWNIA ANALIZ INSTRUMENTALNYCH:

Wykonuje akredytowane:

  • analizy składu frakcyjnego pyłu metodą dyfrakcji laserowej w zakresie od 0,2 μm do 2000 μm
    w tym frakcji PM10, PM5, PM2,5
  • badania związków organicznych, nieorganicznych oraz pierwiastków zawartych w:

– gazach odlotowych,

– środowisku ogólnym,

– powietrzu atmosferycznym (imisja),

– na stanowiskach pracy.

Związki organiczne są analizowane metodą chromatografii gazowej GC-FID, natomiast związki nieorganiczne oznaczane są metodą spektrofotometryczną i potencjometryczną.

PRZEPROWADZAMY ANALIZY

Oznaczenia w Pracowni Analiz Instrumentalnych wykonywane są przy użyciu wielu metod analitycznych, takich jak chromatografia gazowa oraz cieczowa, atomowa spektrometria absorpcyjna, potencjometria, spektrofotometria czy metody klasyczne.  Spośród szerokiego zakresu analiz wyróżnić można m.in. oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych według normy ISO 11338-2:2003 (HPLC-DAD/FLD), aldehydów i ich izomerów (HPLC-DAD), formaldehydu według normy US EPA M-316 czy N,N-dimetyloformamidu (GC-FID). Zakres analiz Pracowni jest systematycznie rozszerzany, by sprostać oczekiwaniom klientów.

W roku 2011 Pracownia Analiz Instrumentalnych dołączyła do grona akredytowanych laboratoriów badawczych (AB 877), oferując klientom analizy według najwyższych standardów jakości opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Personel Pracowni Analiz Instrumentalnych regularnie bierze udział w badaniach biegłości zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.