LABORATORIUM

AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Pomiary emisji substancji i energii do poszczególnych
komponentów środowiska

Pracownia Akustyki

analiza akustyczna, monitoring hałasu, pomiar hałasu w mieszkaniu, pomiar hałasu urządzenia, pomiary akustyczne, pomiar decybeli
Ekonorm - analiza akustyczna

NASZA PRACOWNIA AKUSTYKI WYKONUJE:

Akredytowane pomiary hałasu:

 • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, monitoring hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Załącznik nr 7 (Dz.U. 2014 poz. 1542),
 • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem – Załącznik nr 3 (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824),
 • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02,
 • pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 oraz PN-EN ISO 3744:2011,
 • pomiary „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów zgodnie z PN-ISO 10847:2002,
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy  i wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011.

Analizy, pomiary akustyczne:

 • analizy uciążliwości akustycznej związane z tworzeniem pozwoleń zintegrowanych i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, istniejących  i nowo projektowanych instalacji przemysłowych,
 • analizy akustyczne i porealizacyjne istniejących i nowo projektowanych przedsięwzięć komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe i tramwajowe),
 • analizy skuteczności akustycznej zabezpieczeń przeciwhałasowych.

DODATKOWO

 • koncepcje projektowe zabezpieczeń akustycznych,
 • audyty akustyczne, pomiar decybeli
 • pomiary natężenia ruchu pojazdów drogowych oraz szynowych wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów,
 • budowa numerycznych modeli terenu (NMT).