Laboratorium pomiarowe

Laboratorium pomiarowe

EkoNorm od początku swej działalności kładł nacisk na techniczną zdolność do samodzielnego prowadzenia prac pomiarowych. W roku 1998 zakupiliśmy pierwsze urządzenie pomiarowe firmy Drager, bazujące na metodyce elektrochemicznej, służące do oznaczania podstawowych, gazowych produktów spalania paliw.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie nowy zapis. art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), który wprowadził istotną zmianę warunków prowadzenia usług pomiarowych związanych z ochroną środowiska. Poza wymaganiem prowadzenia usług monitoringowych zgodnie z metodykami referencyjnymi, koniecznym jest również zapewnienie wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:

  1. akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zmianami), lub
  2. laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami), w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

Obecnie nasze laboratorium to wydzielona, niezależna logistycznie struktura organizacyjna, realizująca prace monitoringowe zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów. W jego ramach wykonujemy dla naszych klientów min. pomiary emisji gazów ze źródeł stacjonarnych, badania składu chemicznego gazów i ziarnowego pyłów, pobory i analizy prób wody, ścieków i gruntu oraz pomiary hałasu i analizy akustyczne. Badania takie służą min. ocenie oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko, stanowią również cenne narzędzie optymalizacji procesów, których celem jest ograniczenie zarówno oddziaływania jak i kosztów prowadzenia działalności.

W swoich działaniach laboratorium wykorzystuje aparaturę pomiarową, spełniającą wymogi metodyk referencyjnych (metody pomiarów określone na podstawie ustawy, dostosowującej polskie przepisy do regulacji europejskich).
W celu zapewnienia właściwej kontroli jakości w Laboratorium, w roku 2007 rozpoczęliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zwieńczone uzyskaniem w dniu       1 lutego 2008 r. certyfikatu akredytacji Nr AB 877, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Obowiązki wykonywania pomiarów wynikają zarówno wprost z aktów prawnych wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia), jak również decyzji administracyjnych wydawanych przez władze lokalne. Wyniki pomiarów trafiają do właściwych organów celem rejestracji i kontroli dotrzymywania przyznanych limitów.

Przekazanie wyników następuje w postaci sprawozdania, którego format i zawartość zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska.

O jakości usług może świadczyć długa lista klientów, z którymi od lat wiąże nas stała współpraca, zaś o konkurencyjności ich lokalizacja, obejmująca praktycznie obszar całej Polski.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2