Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, m. in. jest to lokalizacja, skala, technologia, warianty inwestycji w przyszłości oraz potencjalny wpływ na środowisko wraz z zaplanowanymi rozwiązaniami, które będą minimalizować niekorzystne oddziaływanie. Warto oddać wykonanie karty informacyjnej specjalistom z EkoNorm. Od wielu lat kompleksowo zajmujemy się sporządzaniem wymaganych dokumentów i załatwianiem wszelkich formalności dla naszych klientów. Zawsze starannie i dokładnie przygotowujemy kartę przedsięwzięcia, co przyspiesza rozpatrzenie dokumentów przez właściwy organ, a jednocześnie oszczędza cenny czas inwestora.

Potrzebne dane do sporządzenia

Dane jakie są potrzebne do sporządzenia karty przedsięwzięcia:

 • mapa ewidencyjna w skali np. 1:1 000, potwierdzona przez urząd – miejsca inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obszarem wszystkich działek sąsiednich
 • aktualny wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku aktualnego planu zaświadczenie o przeznaczeniu terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich,
 • wypis z rejestru gruntów dla terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich
 • zestawienie powierzchni terenu inwestycji: dachy, drogi, parkingi, tereny zielone, zbiorniki, inne w m2 (w stanie istniejącym i projektowanym),
 • obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji wraz z charakterystyką prowadzonej działalności,
 • prace przewidziane do realizacji w ramach inwestycji,
 • zakładane roczne zużycie materiałów i surowców. Zakładane rodzaje oraz ilości magazynowanych jednocześnie produktów oraz odpadów na terenie inwestycji,
 • zakładane roczne zużycie mediów (gaz, woda, energia elektryczna, inne), kopie umów lub wstępnych uzgodnień na dostarczenie poszczególnych mediów,
 • charakterystyka procesu technologicznego (w tym karty charakterystyk),
 • wykaz maszyn i urządzeń przewidzianych do zainstalowania na terenie inwestycji oraz poza nią. Szczególnie, jeżeli są to urządzenia stanowiące szczególne źródło hałasu lub emisji do powietrza,
 • projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji,
 • uzbrojenie terenu inwestycji, w tym posiadane umowy na dostarczenie mediów, odbiór ścieków, ewentualnie wstępne warunki techniczne.

Co powinna zawierać karta informacyjna?

 1. Informacje dotyczące rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia – w tym punkcie należy uwzględnić typ (rodzaj) planowanego przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. Informacje odnośnie skali powinna szczegółowo opisywać wielkość wykonywanych działań (produkcję, eksploatację, zużycia surowców itp.). Jeśli chodzi o usytuowanie przedsięwzięcia, to powinno ono określać kierunek zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałych dokumentów określających ograniczenia związane z realizacją na danym terenie.
 2. Informacje dotyczące powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną – W tym punkcie konieczne jest podanie wszystkich wielkości planowanych obiektów budowlanych oraz porównanie aktualnego użytkowania terenu z przyszłym zagospodarowaniem. Również należy uwzględnić wszystkie planowane zmiany w szacie roślinnej (przekształcenie tereny, wycinka drzew, utwardzanie, itp.).
 3. Informacje związane z rodzajem technologii – Należy uwzględnić technologię wykorzystywaną do realizacji przedsięwzięcia, tak aby można było określić do jakiego typu należy dane przedsięwzięcie. Opisując technologię trzeba uwzględnić wszystkie etapy budowy, produkcji, eksploatacji, które mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko (emisja gazów, ścieki, odpady, itp.).
 4. Informacje o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – Konieczne jest opisanie wszystkich wariantów planowanego przedsięwzięcia, przed uzyskaniem decyzji oraz przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowo analizę wariantów trzeba będzie opisać w raporcie oddziaływania na środowisko.
 5. Informacje o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – W tym punkcie należy opisać szacowane (dane liczbowe) zapotrzebowania na konkretne surowce.
 6. Informacje zawierające rozwiązania chroniące środowisko – mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. Szczegółowo należy wskazać rozwiązania technologiczne, techniczne i wszelkie inne działania, które korzystnie wpłyną na środowisko. Np. zastosowane energooszczędne światła, czy osłony przeciwhałasowe itp.
 7. Informacje o rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – Konieczne jest podanie szczegółowych danych liczbowych dotyczących wprowadzanych do środowiska substancji (ścieki, odpady. hałas, emisja do powietrza, itp.).
 8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko – Często zdarza się że tego typu oddziaływanie nie występuje. W przeciwnym razie należy rozpatrzyć potencjalne oddziaływanie, które wykracza poza teren (granice) przedsięwzięcia.
 9. Informacje o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – Należy wskazać wszystkie obszary, które są chronione określając ich rodzaj i odległość od planowanego przedsięwzięcia.
 10. Powyższe wymagania szczegółowo opisane są w ustawie Dz.U. 2013 poz. 1235Warto wiedzieć, że karta informacyjna przedsięwzięcia jest załącznikiem dołączanym do decyzji środowiskowej. Starannie i dokładnie przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia ułatwi i przyśpieszy cały proces. Dlatego warto do jej wykonania podejść rozważnie. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w sporządzaniu odpowiednich dokumentów.

Działamy na terenie całego kraju.
Zapraszamy do kontaktu – Doradzamy i wyjaśniamy wszelkie formalności.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2