ISO 14001

ISO 14001

 • Przeprowadzanie audytów zerowych (wstępnych).
 • Tworzenie procedur i instrukcji.
 • Pomoc w utrzymaniu systemu.
 • Przeprowadzanie ocen zgodności.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych (pierwszej strony) oraz audytów drugiej strony.
 • Obecność w czasie audytów certyfikujących.

 

Audyt w zakresie ochrony środowiska

Audyt środowiskowy polega na przeprowadzeniu oceny zgodności z prawem ochrony środowiska (identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych). Ma na celu określenie wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa, zarówno istniejących jak i potencjalnych związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku oraz kosztów działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami formalno-prawnymi.

W wyniku przeprowadzenia audytu środowiskowego zakładu zostaje sporządzony szczegółowy raport, zawierający wykaz aktualnych aktów prawnych mających odniesienie do działalności zakładu, opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia audytu, ocenę zgodności wymagań (spełnia /nie spełnia) oraz propozycję działań korygujących.

Audyt środowiskowy skierowany jest do firm:

 • chcących zweryfikować stan formalno-prawny działalności firmy w zakresie szeroko rozumianego prawa  ochrony środowiska
 • pragnących dostosować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i wymogów oraz podjąć outsourcing w zakresie ochrony środowiska
 • posiadających wdrożony system ISO 14001, w celu sprawdzenia przestrzegania normy oraz przepisów prawa ochrony środowiska
 • które chcą zweryfikować działalność w zakresie ochrony środowiska swoich dostawców, podwykonawców oraz firmy zewnętrzne działające na terenie przedsiębiorstwa

Korzyści z audytu środowiskowego:

 • ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji za brak przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych)
 • wdrożenie odpowiednich procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
 • kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku
 • kompleksowe zarządzanie aspektami ochrony środowiska w zakładzie przez doświadczone osoby z branży ochrony środowiska
 • obniżenie kosztów działalności zakładu
 • obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.

Audyt środowiskowy obejmuje przegląd zakładu w celu identyfikacji i analizy następujących aspektów/ obszarów środowiskowych objętych uregulowaniami prawnymi:

Ogólnych wymagań prawnych:

 • analiza koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń, a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska

Gospodarki odpadami

 • analiza gospodarki odpadami pod kątem prowadzonej ewidencji odpadów, konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, przegląd i weryfikacja miejsc magazynowania odpadów (z uwzględnieniem selektywnego zbierania z podziałem na główne rodzaje odpadów) i dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami oraz określenie obowiązków związanych z transportem drogowym odpadów niebezpiecznych.

Gospodarki opakowaniami

 • analiza gospodarki opakowaniami na terenie przedsiębiorstwa w celu określenia obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów oraz ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.

Gospodarki wodno-ściekowej

 • analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego oraz ocena wywiązania się z obowiązku prowadzenia w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków zgodnie z przepisami oraz z posiadanymi decyzjami i umowami, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków.

Emisji do powietrza

 • identyfikacja wszystkich obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocena stopnia wywiązania się z nich      (tj. weryfikacja dokumentacji związanej z identyfikacją występowania wszystkich źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję, wykonywanie pomiarów zgodnie z aktualnymi pozwoleniami jak i wynikających z przepisów).

Oddziaływanie akustyczne

 • identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa, analiza przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełnienia wymogów ustawowych oraz wynikających z posiadanych decyzji.

Substancje niebezpieczne

 • analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem produkcji, importu i dalszego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin, analizę posiadanych kart charakterystyk, analiza obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz rozporządzenia REACH oraz obowiązków związanych z transportem drogowym substancji chemicznych.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2