Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu wymaganych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Podstawowe decyzje administracyjne wydawane w procedurze inwestycyjnej

 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • eksploatacja instalacji powodująca:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

 • zintegrowanego,
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • na wytwarzanie odpadów.

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych rozpoczyna się po złożeniu wniosku osoby, która planuję realizacje przedsięwzięcia. Występuje jeden wyjątek, w którym postępowanie rozpocznie urząd, a OOŚ wykona właściwy organ administracji, jest to scalenie gruntów lub ich wymiana.

Przebieg procedury do wydania DUŚ
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wymagana jest dla:

 • przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Postępowanie w sprawie oceny planowanych przedsięwzięć, uregulowane jest w Dziale V (art. 59-103) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś., obowiązuje od dnia 15 listopada 2008 r.

Warto wiedzieć, że karta informacyjna przedsięwzięcia (kip) jest dokumentem dołączanym do wniosku o wydanie ww decyzji. Dlatego należy również zadbać o jej prawidłowe sporządzenie.

Decyzje, przed którymi należy uzyskać decyzje środowiskowe, to:

 • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przez którą rozumie się decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach jej zabudowy),
 • decyzję o pozwoleniu na budowę,
  • zatwierdzenie projektu budowlanego,
  • pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego określonej części,
 • decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • decyzja określająca szczegółowe warunki wydobywania kopalin:
  • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
  • wydobywanie kopalin ze złóż,
  • bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  • składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 • pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód:
  • budowa wałów przeciwpowodziowych,
  • roboty melioracyjne,
  • odwodnienia budowlane,
  • roboty ziemne zmieniające stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych.
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, autostrady lub przedsięwzięć Euro 2012,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • decyzja o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Kwalifikacja przedsięwzięć

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010., Nr 213, poz. 1397, z póź. zm.).
 • Rozporządzenie określa: rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.

  Zapraszamy do konaku i współpracy. Nasi specjaliści fachowo pomogą Państwu uzyskać decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadzwoń i dowiedz się więcej.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2