Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Skuteczność, niezależność i rozwój to podstawowe wyzwania dla naszego przedsiębiorstwa. Jednoczesna dbałość o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju na styku: nasz Klient i środowisko, które go otacza. Będąc kompetentnym partnerem dla swych Klientów, EkoNorm, posiadając piętnastoletnie doświadczenie w funkcjonowaniu na wymagającym rynku, zajmuje w skali ogólnopolskiej jedno z czołowych miejsc w podstawowych obszarach swojej działalności.

Należą do nich:

 

Obsługa inwestycji – inwestorów, inwestorów zastępczych, biur projektów:

 • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć na podstawie sporządzonych dokumentacji:
  • karty informacyjnej
  • raportu oddziaływania na środowisko
 • przygotowanie inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • przeprowadzenie pomiarów odbiorowych
 • sporządzenie analizy porealizacyjnej

 

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska:

Kompletacja wniosków  o uzyskanie  pozwoleń na korzystanie ze środowiska w poszczególnych komponentach środowiskowych:

 • pozwolenia zintegrowane, w tym raporty bazowe
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • pozwolenia wodno-prawne
 • pozwolenia regulujące gospodarowanie odpadami
 • pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych, wdrażanie planów monitorowania emisji gazów cieplarnianych

 

Obsługa w zakresie:

 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001
 • audyty i bieżące prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością oraz naliczaniem opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 • ocena zgodności funkcjonowania podmiotów  gospodarczych z przepisami Prawa ochrony środowiska
 • szkolenia
 • ewidencje i naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska
 • outsourcing

 

Usługi laboratoryjno- pomiarowe (monitoring):

 • pomiary emisji – prace monitoringowe wykonywane są w ramach laboratorium objętego akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (numer akredytacji: AB 877).
 • akredytacja potwierdza działanie laboratorium w zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • laboratorium EkoNorm zrzeszone jest w Polskim Stowarzyszeniu Laboratoriów Emisyjnych ( www.psle.pl).

 

Pracownia ochrony powietrza (monitoring):

emisji substancji zanieczyszczających do powietrza:

 • gazowych produktów spalania
 • substancji organicznych w tym lotnych związków organicznych (LZO)           i substancji nieorganicznych
 • substancji pyłowych

skuteczności pracy instalacji ochrony powietrza:

 • odsiarczanie, odpylanie, w tym skuteczność przedziałowa
 • odpalania, adsorpcja, absorpcja
 • analiza biogazu

parametrów gazów sprężonych:

( zawartość mgły olejowej, ilość cząstek, punkt rosy)

pomiary do doboru instalacji ochrony powietrza

 • analizy składu granulometrycznego pyłu, w tym analiza frakcji PM10 i PM 2,5.

 

Pracownia akustyki:

 • pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, w budynkach mieszkalnych, z maszyn i urządzeń
 • pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • wyznaczanie „in situ” skuteczności ekranów akustycznych oraz wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas
 • projekty akustyczne (modelowanie, prognozowanie, komputerowe wizualizacje graficzne)

 

Pracownia analiz instrumentalnych:

 • oznaczanie zawartości i stężeń węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych metodą chromatografii gazowej
 • oznaczenia próbnika z czynnikiem chemicznym pochłoniętym z powietrza
 • atmosferycznego, gazów odlotowych i środowiska pracy

 

Pracownia badań terenowych:

 • pobór i analiza ścieków
 • pobór i analiza próbek wód opadowych i roztopowych
 • pobór i analiza próbek wód podziemnych i powierzchniowych.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2