Bezpieczeństwo w przemyśle

Bezpieczeństwo w przemyśle

Zagadnienia bezpieczeństwa przemysłowego są mocno związane z obszarem ochrony środowiska. Standardem staje się fakt, iż w zakładach przemysłowych zagadnienia te są objęte zakresem obowiązków działów EHS – Environment, Health, Safety – środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo. Przy czym słowo Safety nie jest już postrzegane tylko jako bezpieczeństwo człowieka, lecz również – środowiska.

Skutkiem naruszenia warunków bezpiecznego prowadzenia instalacji mogą być wycieki substancji do wód, gruntu, emisje niezorganizowane do powietrza, ale również zdarzenia o dużej gwałtowności: pożary, eksplozje, rozszczelnienia instalacji, a w konsekwencji emisje toksycznych substancji do środowiska. Zarówno te zdarzenia jak i prowadzone działania ratownicze są zwykle źródłem znaczącego obciążenia i oddziaływania na środowisko naturalne.

Znamiennym jest, że wymagania prawne, dotyczące awarii przemysłowych, znalazły swój oddźwięk właśnie w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, zaś jednym z głównym organów administracji specjalnej, odpowiedzialnym za prewencję, są prócz Państwowej Straży Pożarnej – Służby Inspekcji Ochrony Środowiska. Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED) również wniosła szereg wymagań stojących na styku środowiska i bezpieczeństwa przemysłowego.

Nasza firma, realizująca swoje usługi środowiskowe, ten fragment oferty kieruje w obszary dotyczące obniżenia potencjału wystąpienia awarii i jej skutków: dla życia i zdrowia ludzi, a także stanu otaczającego środowiska.

Szczegóły oferty znajdziesz w poszczególnych zakładkach.

Fenice ppoz

OPUS bez

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2