Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

System Lockout/Tagout:
System Lockout Tagout LOTO służy pracownikom Utrzymania Ruchu do zabezpieczania maszyn w trakcie prowadzonych remontów i konserwacji maszyn przed przypadkowym uruchomieniem przez nieupoważnione osoby. Jest także wykorzystywany przez pracowników podczas czyszczenia maszyn i urządzeń. System ma na celu zapewnienie kontroli nad niebezpieczną energią, tak by wszystkie jej źródła zostały odłączone i odizolowane od urządzeń, gwarantując pracownikom bezpieczeństwo w trakcie wykonywania na nich prac serwisowych i konserwacyjnych. Niespodziewane uruchomienie sprzętu i maszyn podczas wykonywania na nich lub wokół nich prac remontowych lub obsługowych, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania takich prac, ważne jest, aby wszelkie źródła energii były wyłączone oraz, żeby sprzęt został właściwie unieruchomiony.

Wdrożenie skutecznego systemu wymaga wykonania następujących etapów programu:

 • analiza ryzyka,
 • identyfikacja urządzeń i źródeł niebezpiecznej energii na każdej z maszyn,
 • dobór odpowiednich blokad,
 • opracowanie programu oraz opisanie formalnej procedury postępowania (koncepcja funkcjonowania),
 • przygotowanie instrukcji wykonawczych systemu blokad i zawieszek,
 • przygotowanie urządzeń do wyłączenia,
 • izolacja urządzeń od źródeł niebezpiecznej energii,
 • zastosowanie blokad i zawieszek,
 • sprawdzenie skuteczności założonych blokad i zawieszek,
 • szkolenie pracowników,
 • wdrożenie programu na urządzenia wraz z zakładaniem blokad i zawieszek,
 • audyty okresowe poprawności działania systemu.

Podstawy prawne:
W kwestii bezpieczeństwa obsługi maszyn należy stosować się m.in. do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr. 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Zawiera ono trzy istotne zapisy:§ 52.1. Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo musza być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane. § 52.4. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem. § 53. Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączenia od wszystkich źródeł energii. Włączenie zasilania energią nie może powodować zagrożenia dla obsługi.

Wyżej wymienione przepisy są zgodne z:
Normą OSHA 29 CFR 1910.147 (Occupational Safety Health Administration USA) Dyrektywą UE nr CEE89/655. Artykuł 2.14: „Sprzęt roboczy musi być wyposażony w łatwo odróżniające się środki, służące do odłączania od wszystkich źródeł energii” Normą EN 1037 dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu roboczego, która definiuje działania związane z odcinaniem zasilania maszyn i urządzeń oraz rozpraszania mocy w celu zapobieżenia ponownemu włączeniu zasilania sprzętu, mogącego stanowić zagrożenie.

Dlaczego warto wprowadzić program Lockout/Tagout?
Najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa:

 • Program ten jest elementem globalnie uznawanym, jako najlepsza praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa, natomiast w U.S.A. jest to już wymóg prawa obowiązujący każde przedsiębiorstwo.
 • Zmniejszenie wypadkowości w środowisku pracy:Statystyki mówią, że 10-15% pośród śmiertelnych wypadków przy pracy oraz 15-20% wszystkich wypadków stanowią wypadki podczas napraw i konserwacji urządzeń
 • Krótsze przestoje = zwiększona produktywność:Dobrze opracowany system LOTO wraz z wyraźnym oznakowaniem źródeł zasilania, łatwymi do odczytania instrukcjami i dostępnymi blokadami pozwala skrócić efektywnie czas konserwacji, czyszczenia i napraw maszyn. Dzięki dobrze wdrożonemu systemowi pracownicy unikają długotrwałych czynności, takich jak śledzenie przebiegu przewodów i obwodów w celu zidentyfikowania odpowiednich punktów odcinania energii czy też innych elementów do odizolowania, aby bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić niezbędne prace.
 • Ograniczenie kosztów pośrednich:Wypadki mają duży wpływ na planowanie prac i produktywność. Nieoczekiwane uruchomienie maszyny może spowodować wypadek oraz uszkodzić urządzenie, co wiąże się z nakładami finansowymi na naprawę bądź jego wymianę.

Oferta obejmuje:

 • analizę ryzyka,
 • identyfikację urządzeń i źródeł niebezpiecznej energii na każdej z maszyn,
 • dobór odpowiednich blokad,
 • opracowanie programu oraz opisanie formalnej procedury postępowania (koncepcja funkcjonowania),
 • przygotowanie instrukcji wykonawczych systemu blokad i zawieszek,
 • sprawdzenie skuteczności założonych blokad i zawieszek,
 • szkolenie pracowników,
 • wdrożenie programu na urządzenia wraz z zakładaniem blokad i zawieszek,
 • audyty okresowe poprawności działania systemu.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2