Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna

EkoNorm, realizując pełną obsługę realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, wykonuje również analizy porealizacyjne. Ich celem jest sprawdzenie, czy po wykonaniu przedsięwzięcia dotrzymywane są warunki korzystania ze środowiska, określone zarówno w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i wydanych pozwoleniach na korzystanie ze środowiska. Dzięki posiadanej akredytacji PCA na wykonywanie prac pomiarowo-laboratoryjnych, jesteśmy uprawnioną jednostką do przeprowadzania zarówno koniecznych badań terenowych, jak i sporządzić dokumentację z przeprowadzonej analizy.
Badania terenowe wykonywane są za pośrednictwem nowoczesnego sprzętu, wymaganego przez właściwe metodyki referencyjne. Pobrane próbki i odczyty są analizowane w naszym akredytowanym laboratorium. Analiza porealizacyjna wykonywana jest przez nasze laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju.

Analiza porealizacyjna to nic innego jak działanie mające na celu zbadanie warunków określonych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko danej inwestycji z rzeczywistymi oddziaływaniami, które wystąpiły po realizacji przedsięwzięcia. Analizę wykonuje się zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).

Właściwy organ nakłada obowiązek wykonania analizy definiując jej zakres oraz termin przedstawienia dokumentu. Najczęściej są to pomiary poziomu hałasu, ilości i jakości wprowadzanych ścieków czy emisji substancji do powietrza.

Jaki jest cel przeprowadzenia analizy?

Naszym celem podczas przeprowadzania analizy porealizacyjnej jest:

 • zbadanie faktycznego wpływu na środowisko, które wynika ze realizacji danego przedsięwzięcia i zbadanie, czy zastosowane technologie i systemy zabezpieczeń w należyty sposób chronią środowisko.
 • wykazanie zgodności oddanej do eksploatacji instalacji z warunkami określonymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i uzyskanych pozwoleniach na korzystanie ze środowiska,
 • wykazanie braku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.
 1. Wykonanie wszystkich koniecznych badań terenowych, w skład których wchodzą (w zależności od charakteru instalacji lub przedsięwzięcia):
  1. pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  2. pomiary emisji i poziomu hałasu,
  3. pomiar ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
  4. parametry i ilości wytwarzanych odpadów, itp.
 2. Opracowanie dokumentacji oceny zgodności eksploatacji danego zakładu oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, działań zapobiegawczych i minimalizujących chroniących środowisko z uwarunkowaniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DUŚ), a także określenie rzeczywistego oddziaływania zakładu na środowisko i porównanie wyników rzeczywistego oddziaływania (określonego na podstawie badań terenowych) z wynikami modelowanego oddziaływania (określonego obliczeniowo w raporcie oddziaływania na środowisko).

Kto może przeprowadzić analizę

Analiza porealizacyjna to szereg badań i pomiarów ściśle określonych w decyzji, dlatego do jej realizacji są uprawnione akredytowane laboratoria.

Analiza porealizacyjna jest zbliżona do raportu oddziaływania na środowisko. Raport wykonuje się przed realizacją danego przedsięwzięcia, bazując na jego projekcie, natomiast w przypadku analizy przedmiotem jest już zrealizowane przedsięwzięcie. Więcej o raporcie można znaleźć tutaj.

Konsekwencje w przypadku niewykonania analizy:

Jeżeli inwestor nie wykonał analizy porealizacyjnej i nie przedstawił go we właściwym organie w określonym terminie, to w przypadku inwestycji zaliczanych do znacząco oddziaływujących na środowisko dochodzi do niedopełnienia obowiązku skutkującego wstrzymaniem decyzji o oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania. W efekcie mogą zostać nałożone sankcje:

 • wykonanie analizy w trybie postępowania egzekucyjnego.
 • cofnięcie decyzji środowiskowej.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

Zobacz czym się zajmujemy

m2